Et gi Saache behaapt, déi net richteg sinn an et bleift dobäi, datt d'Mataarbechter vun der Hesper Gemeng solle geschützt ginn.

Den Hesper Buergermeeschter Marc Lies reagéiert op Informatiounen, déi an de leschten Deeg an der Press zirkuléieren. Et geet jo ëm en Audit vun der Firma PWC an ëm d'Opschaffe vun der Affär ronderëm zwéi Gemenge-Beamten, déi wärend 20 Joer Sue sollen ënnerschloen hunn. Eng genee Zomm gouf ni genannt, mä Rieds war vun e gutt puer Milliounen Euro.

Extrait Marc Lies (1)

Ech froe mech, ob verschidde Gemengeréit Asiicht an d'Aarbecht vun der Justiz hunn. Datt Gelder majoritär iwwert den ausseruerdentleche Budget gebucht gi wieren, dat wier falsch. Datt Dageszeitungen Informatioune vu Gemengeréit iwwerhuelen, déi net kontrolléiert ginn, dat fannen ech remarkabel, sot de Marc Lies.

Et léich op der Hand, datt d'Oppositioun hei géing versiche fir de Mann ze spillen a fir politescht Kapital aus der Saach ze schloen.

Et géing op alle Fall dobäi bleiwen, datt den Audit NET am Detail public gemaach géing ginn an dofir géingen et gutt Grënn ginn, sou den CSV-Deputé-Maire.

Extrait Marc Lies (2)

Et si jo an de leschte Wochen a Méint op anere Plazen och änlech Audite gemaach ginn, ass do gefrot ginn, fir déi public ze maachen, freet sech de Marc Lies. Hei stéingen Interna dran, hei stéingen Nimm vu Beamten dran, déi näischt mat der Saach ze dinn hätten. Déi Nimm hätten näischt op der place publique verluer. Et wier en internt Dokument, sou nach den Hesper Buergermeeschter.

D'Gemeng wëll d'Saach esou séier wéi méiglech opschaffen. Schonn zejoert am Summer wieren d'Kontrollmechanisme verbessert ginn. Och d'Recommandatiounen aus dem Audit wieren zu engem groussen Deel schonn ëmgesat, u verschiddene Stellschrauwe kéint awer nach zousätzlech gedréint ginn. E Freideg soll am Gemengerot den Detail presentéiert ginn.

D'Enquête leeft jo nach ëmmer. Vu Säite vun der Gemeng sinn déi zwéi Beamten nach ëmmer suspendéiert. Am Mäerz kënnt d'Saach virun déi staatlech Disziplinarkommissioun, wou driwwer dierft tranchéiert ginn, ob et zu engem Licenciement kënnt.

Dem Inneministère an der informatescher Plattform fir d'Gemengen, dem Sigi, hätt d'Gemeng och Recommandatiounen zoukomme gelooss, wéi ee fir méi Kontroll an Transparenz an Zukunft kéint suergen.

DP an déi Gréng verlaangen Transparenz

D'Oppositioun géing net de Mann spillen, äntwert de liberalen Hesper Conseiller Claude Lamberty dem CSV-Buergermeeschter Marc Lies. Déi lokal DP géing eng aner Analyse maachen a se bleift bei der Fuerderung, datt den Audit vun der Firma PWC am ganze public gemaach misst ginn, sou de Claude Lamberty. Et géing Méiglechkeete ginn, fir ze evitéieren, datt Nimm an d'Ëffentlechkeet geroden.

Den Audit gëtt e Freideg am Gemengerot presentéiert. Duerno hätte mir gären, datt de ganzen Audit public gemaach gëtt. Wann do Nimm dra stinn, déi net sollen op d'Place publique kommen, da sollen déi eraus geholl- oder geschwäerzt ginn. Et geet jo net drëms, fir Leit perséinlech z'attackéieren, mä et geet ëm de Fong. Et soll gekuckt ginn, wat geschitt ass a wou d'Schwaachstelle sinn, fir datt esou eppes ni méi ka virkommen, sou de Claude Lamberty.

Extrait Claude Lamberty

De Schäfferot hätt d'Affär bis ewell eigentlech ganz gutt opgeschafft a schonn eng Rei Mesuren ëmgesat, fënnt de Claude Lamberty, ma datt hei elo d'Ëffentlechkeet net soll informéiert ginn, dat wier net nozevollzéien.

Och déi lokal Gréng hu sech an engem Communiqué ze Wuert gemellt. D'Conseillere weise sech skandaliséiert a verlaangen déi voll Transparenz. D'Bierger hätten d'Recht, fir en Abléck an deen Audit ze kréien.

Communiqué vun déi Gréng

Pressemitteilung

Gemeindefinanz-Affäre: Volle Transparenz bitte!

Der Bürgermeister Marc Lies hatte nach Bekanntwerden der Gemeindefinanz-Affäre 100% Transparenz versprochen. Wir sind deshalb skandalisiert über die Ankündigung des Bürgermeisters, den Audit über die flagranten Missstände in der Verwaltung der Gemeindefinanzen nicht öffentlich machen zu wollen. Übrigens wurde dieser Audit erst nach Aufforderung von déi gréng Hesper in Auftrag gegeben.

Auch ist es höchst fragwürdig, dass der Schöffenrat die Vorstellung des Audits aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28. Februar heraushalten will und stattdessen in einer anschließenden, nicht-öffentlichen «Arbeitssitzung» behandeln will. Der Artikel 28 des Gemeindegesetzes stipuliert ganz klar, dass alle Sachverhalte, die das kommunale Interesse betreffen, vom Gemeinderat behandelt werden müssen:

"Art. 28
Le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l'autorité supérieure."

Über Jahre hinweg sind mehrere Millionen Euro Steuergelder veruntreut worden. Die Steuerzahler müssen sich darauf verlassen können, dass verantwortungsbewusst mit ihren Steuergeldern umgegangen wird. Deshalb haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, Einsicht in den Audit zu erhalten.

Während die strafrechtliche Verantwortung nach dem Geständnis der betroffenen Gemeindemitarbeiter klar ist, bleibt die Frage nach der politischen Verantwortung hingegen unbeantwortet.

Die Gemeinderatsfraktion von déi gréng Hesper hat deshalb am heutigen Dienstag angefragt, dass die Vorstellung des Audits auf die Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung aufgenommen wird. déi gréng Hesper fordern den Bürgermeister dazu auf, seinem Versprechen nachzukommen, und in dieser Affäre vollkommene Transparenz walten zu lassen. Deshalb muss der Audit umgehend veröffentlicht werden!