Am Dikrecher Gemengerot ass decidéiert ginn, dass d’Grondsteier vum 1. Januar d’nächst Joer un op 15.000% eropgesat gëtt. Ronn 20 Proprietäre si betraff.

Dikrech setzt d'Grondsteier fir Bauterrainen, déi brooch leien, massiv erop. D'Taxe geet ëm dat 20-facht an d'Luucht. Am Gemengerot ass dat e Méindeg unanime decidéiert ginn. Vum nächste Joer u soll et gëllen. Dat wier genuch Zäit fir déi Concernéiert Leit sech ze mobiliséieren, Autorisatioune fir ze bauen unzefroen oder esouguer scho mat der Konstruktioun unzefänken, esou den Dikrecher Gemengepapp Claude Haagen. Viséiert sinn Terraine vun der Kategorie B6. Dat si Bauterrainen op deene Wunnenge kënne gebaut ginn.

Där hätt een op de Stand vum 1. Januar 2020 42 Stéck gehat an do wier eng Impositioun vu 750%. Well do awer vill Parzellen dobäi ware vun 1976 an aus den 80er Joren, hätt een d'Decisioun geholl, fir déi Tax vu 750% op 15.000% ze héijen, sou de Claude Haagen am RTL-Interview.

De Claude Haagen iwwert d'Hausse vun der Grondsteier

D'Proprietäre solle sech eeschthaft iwwerleeën, ob et sech rentéiert de Terrain brooch leien ze loossen. Vun den 42 Terrainen, déi am Bauperimeter dra sinn awer net bebaut sinn, géif just een Terrain aus den 2000er-Joren datéieren, an zwar op 2005. All déi aner Terrainen si vu virdrunner, esou de Claude Haagen. Et wiere ronn 20 Proprietären hei concernéiert, déi déi 42 Terrainen am Besëtz hunn.

Eng Persoun, déi aktuell 190 Euro d'Joer fir e Bauterrain bezilt, muss vun 2021 un 3.800 Euro pro Joer bezuelen, also dat 20-facht. D'Suen, déi schlussendlech an d'Gemengekeese fléissen, wieren net nëmmen do fir déi gutt ze fëllen, mä déi ginn och nees un de Bierger verdeelt, iwwert d'Infrastrukturen.

Claude Haagen: Dir musst jo och wëssen, datt wann et Bauplaze sinn, et Terraine sinn déi erschloss sinn. Wann déi Terraine vun 1980 sinn als Beispill, da si Stroossen dobäi, déi si schonn 2 mol nei gemaach ginn. Dann denken ech, datt deen Invest gerechtfäerdegt ass, deen d'Gemeng do hëlt, well d'Allgemengheet huet dat jo och bezuelt.

De Claude Haagen iwwer d'Käschten

D'Mesure gëtt zu engem Moment geholl, wou op nationalem Niveau nach net un der Grondsteier gefréckelt gouf. Et géif een net waarde bis dat geschitt, et hätt een elo eng Wunnengsnout an d'Gemeng wéilt elo agéieren. Si hätt jo och dofir eng Gemengen-Autonomie, ënnersträicht den LSAP-Politiker.

Eng weider Augmentatioun vun der Steier géif sech d'Gemeng och ophalen. Et wier eng Optioun, esou de Claude Haagen.