Genee 30 Deeg no de Gemengewahlen vum 8. Oktober goufen um Dënschdeg déi éischt 13 Schäfferéit vereedegt.

AUDIO: Assermentatiounen/Reportage Joël Detaille

An enger offizieller Zeremonie am Inneministère hunn déi 13 Buergermeeschteren an hir 27 Schäffen den Eed ofgeluecht. Et waren dat déi nei Gemenge-Responsabel aus de Märeien: Beefort, Bech, Bäerdref, Bartreng, Bettenduerf, Biwer, Bous, Klierf, Colmer-Bierg, Konsdref, Duelem, Dikrech an aus dem Parc Housen. Et bedeit vill Courage, fir sech der Responsabilitéit vun engem Gemenge-Mandat ze stellen, fir an der Keimzell vun der Demokratie am Land matzewierken. Mat dësem Gratulatiouns-Appell huet den Inneminister Dan Kersch sech un déi zukünfteg Schäfferéit vun den 13 Gemengen adresséiert, déi hiren Eed ofgeluecht hunn.

Hien huet et sech a senger Usprooch awer och net huele gelooss, fir drun z'erënneren, dass mam Mandat als Buergermeeschter oder Schäffen och Versprieche mussen ageléist ginn. An den Inneministère wäert hinnen dofir och zur Säit stoen, net als Chef, mä als Partner huet den Dan Kersch betount.

Als éischte nei Buergermeeschtesch gouf d'Pascale Hansen fir d'Gemeng Bettenduerf vereedegt, déi sech op hir nei Aufgab nëmme freeë kann.

D'Serie vu Vereedegungen geet um Mëttwoch de Moien dann och schonns weider.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Assermentation des collèges des bourgmestre et échevins (07.11.2017)

Communiqué par: ministère de l’Intérieur

 

Le 7 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l’assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Bertrange, Bettendorf, Biwer, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Dalheim, Diekirch et Parc Hosingen.

À quatorze heures-trente, 13 nouveaux bourgmestres et 27 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:

pour la commune de Beaufort:

Monsieur Camille Hoffmann, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Lily Scholtes, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Emile Wies, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Bech:

Monsieur Camille Kohn, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur Émile Bohnenberger, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Norbert Classen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Berdorf:

Monsieur Joé Nilles, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Suzette Seyler-Grommes, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Daniel Scharff, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Bertrange:

Monsieur Frank Colabianchi, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Monique Smit-Thijs, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Patrick Michels, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Bettendorf:

Madame Pascale Hansen, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur José Vaz Do Rio, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Paul Troes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Biwer:

Monsieur Marc Lentz, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Sylvie Steinmetz, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Marc Greis, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Bous:

Monsieur Carlo Kütten, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Netty Simon-Kill, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Joé Beissel, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Clervaux:

Monsieur Émile Eicher, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur Georges Michels, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Romain Braquet, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Colmar-Berg:

Monsieur Christian Miny, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Madame Marie-Louise Schmit épouse Kasel, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Madame Georgette Weber, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Consdorf:

Madame Edith Jeitz, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur Willy Hoffmann, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Madame Henriette Garson épouse Weber, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune de Dalheim:

Monsieur Joseph Heisbourg, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur Nicolas Dicken, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Luc Mangen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la ville de Diekirch:

Monsieur Claude Haagen, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur René Kanivé, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Claude Thill, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.

pour la commune du Parc Hosingen:

Monsieur Romain Wester, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;
Monsieur Georges Majerus, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Joseph Degrand, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017;
Monsieur Guy Trausch, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 07.11.2017.


Am Inneministère ass et um Mëttwoch de Moien d'Suite vun den Assermentatioune vun de Schäfferéit. Um Mëttwoch de Moien ass et um Tour vun de Gemengen Dippech, Ierpeldeng un der Sauer, Esch-Sauer, Ettelbréck, Fréiseng, Géisdref, Gréiwemaacher, Groussbus, Hesper, Jonglënster, Käerch, der Stauséigemeng an der Fiels.