Nees goufen um Donneschdeg 13 Buergermeeschter a 27 Schäffen am Inneministère vereedegt. Et war déi leschte Seance fir dës Woch.

AUDIO: Vereedegung vu Buergermeeschteren / Reportage Nadine Gautier

Déi nächste Woch geet et da weider mat den anere Gemengepappen a –Mammen. Ma eent war nees däitlech, et si bei wäitem manner Fraen déi an der Gemengepolitik matmëschen. Op der Gruppefoto vun de Buergermeeschter war zum Beispill keng eng Fra mat drop. Ënnert de Schäffe waren se knapps zu 4. Eng vun de wéinege Fraen setzt mam Tessy Kries zu Schieren mat am Schäfferot. Och an där Gemeng waren net wierklech vill Fraen déi an de Wahle matgoungen, wéi de Buergermeeschter André Schmit erkläert.

AUDIO: Den André Schmit, Buergermeeschter vu Schieren

Zu Schieren ass nom 8. Oktober decidéiert ginn, datt ee sech de Buergermeeschterposten deelt. Déi éischt 3 Joer iwwerhëlt dat weiderhin den André Schmit, dee virun engem Mount de 5.-Gewielten an der Gemeng gouf. Herno gëtt en dann ersat vum François Wirth. Ee Kompromëss deen ee schonn virun de Wahlen envisagéiert hat.

Hei den offizielle Communiqué:

Assermentation des collèges des bourgmestre et échevins (09.11.2017)
Communiqué par: ministère de l'Intérieur Le 9 novembre 2017, le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l'assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Lintgen, Mertzig, Schengen, Schieren, Steinsel, Strassen, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l'Ernz, Vianden, Wahl et Walferdange.

À dix heures-trente, 13 nouveaux bourgmestres et 27 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par l'article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:
«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:

pour la commune de Lintgen:
Monsieur Henri Wurth, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Thierry Larsel, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Jeannot Toisul, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Mertzig:
Monsieur Mike Poiré, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Stefano D'Agostino, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Madame Isabelle Conzemius ép. Elsen, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Schengen:
Monsieur Michel Gloden, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Jean-Paul Muller, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Tom Weber, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Schieren:
Monsieur André Schmit, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Eric Thill, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Madame Tessy Kries, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Steinsel:
Monsieur Jean-Pierre Klein, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Jean Rossy, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Fernand Marchetti, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Strassen:
Monsieur Gaston Greiveldinger, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Nico Pundel, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur François Gleis, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Tandel:
Monsieur Ali Kaes, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Alain Aust, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Nico Weis, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Troisvierges:
Monsieur Edouard Mertens, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Norbert Breuskin, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Guy Henckes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017

pour la commune d'Useldange:
Monsieur Léon dit Pollo Bodem, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Pierre dit Pé Da Silva, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Christian Frank, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017

pour la commune de la Vallée de l'Ernz:
Monsieur André Kirschten, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Bob Bintz, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Jeff Feller, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.
Monsieur Jean-Pierre Schmit, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la Ville de Vianden:
Monsieur Henri Majerus, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Claude Tonino, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Joé Heintzen, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Wahl:
Monsieur Marco Assa, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Madame Christiane Bach ép. Thommes, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Monsieur Patrick Antony, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.

pour la commune de Walferdange:
Monsieur François Sauber, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017
Monsieur Michel Feidt, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017
Madame Danielle Van Acker, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 09.11.2017.