Nationale Klima-Atelier dëse Weekend an der Abtei Neimënster. Et war de Startschoss fir d'Entwécklung vum neien nationale Klimaplang.

Iwwer Honnert Participanten aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, dem Agrarsecteur, dem Transport an der Energie hate sech de ganze Samschdeg a Sonndeg de Moien zesummegesat, fir iwwert d'Defisen ze diskutéieren, déi sech hei zu Lëtzebuerg a Punkto Klimapolitik fir d'Jore vun 2020 bis 2030-2050 stellen. Zil war et, innovativ Propositiounen auszeschaffen, vun deenen déi ganz Gesellschaft ka profitéieren. Déi eenzel Propose sollen an den nationale Klimaplang mat afléissen, deen nach virum Summer soll duerch de Regierungsrot.

D'Haaptschwéierpunkte leien op de Beräicher Informatioun a Matbestëmmung vun de Konsumenten, eng aner Subsiden- an Steierpolitik, méi Biergerbedeelegung a méi Hëllef fir eng méi nohalteg Landwirtschaftspolitik.

Den neie Plang ënnert dem Motto "Generatioun Klima" soll an enger partizipativer Approche ausgeschafft ginn. Den nationale Klima-Atelier ass an enger ganz dynamescher a konstruktiver Atmosphäre verlaf. Fir den Ofschloss vum Atelier sot d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, dass dësen Exercice e wichtegt Signal war, fir ze weisen, a wéi wäit sech Lëtzebuerg engagéiert an dass d'Bierger motivéiert sinn den Defis vum Klimachangement unzegoen an zesummen ze schaffen, fir d'Obstakelen ze iwwerwannen.

An deene verschiddenen Atelieren, déi no Themen opgedeelt waren, souzen all Kéier eng 30 Leit beieneen, dorënner Experte souwéi Bierger vun all Alter an Nationalitéit mat ënnerschiddlechen Erfarungen. Si hate sech all fräiwëlleg gemellt, fir bei dësem Prozess dobäi ze sinn.