Fir doriwwer ze schwätzen, waren eng 170 Enseignanten, Educateuren a Vetrieder vu Gemengen e Samschdeg an den Edupole op Walfer komm.

Wéi Schoulen a Maison-relaise besser zesummeschaffe kënnen, dat war e Samschdeg d'Thema op engem nationalen Austauschdag, dee vum Educatiounsministère organiséiert gi war. Invitéiert waren Enseignanten, Educateuren a Gemengepersonal. A verschiddene Workshoppen konnt ee sech doriwwer informéieren respektiv sech austauschen, wéi een de Kanner eng gemeinsam Léier- a Liewensplaz kann ubidden.

Eng 170 Persounen hate sech fir den Austauschdag am Edupole zu Walfer ugemellt - e Beweis dofir, dass den Interessi fir eng méi enk Zesummenaarbecht tëscht Bildungs- a Betreiungstrukture grouss ass.

D'Zil ass eng Kooperatioun, déi am Interêt vum Kand soll sinn, dat seet och den Educatiounsminister Claude Meisch. Déi zwou Institutiounen hätten zwar ënnerschiddlech Opträg, Methoden an Ziler hätten, ma wann zesummegeschafft géif ginn, da kéint een dem Kand de Maximum bidden.

A verschiddenen Uertschafte funktionéiert den Echange tëscht Schoul a Maison relais schonn zënter Joren, sou zum Beispill an der Gemeng Suessem. Do géif et 6 Schoulen an X Maison-relaisen, seet de Serge Olmo, Responsabel vun de Maison-relaisen an der Gemeng Suessem, verschiddener wieren an der Schoul, anerer wieren dernieft.

Ufanks wier d'Zesummenaarbecht tëscht Léier- an Erzéiungspersonal schwiereg gewiescht, mä et hätte sech séier Virdeeler erausgeschielt: Op den zwou Plaze géif zwar anescht geschafft ginn, ma et géing ëm dat selwecht Kand goen, esou de Serge Olmo, deen dovun ausgeet, datt ee vun deem anere geléiert huet. Dowéinst wéilt een och net de Réckgang aleeën.

Och déi 3 Schouljofferen an Educatricen, déi op der Cap an engem Precoce schaffen, wéilten net méi op hir Teamaarbecht verzichten. De Precoce wier a Funktiounsraim ënnerdeelt: An deem enge géif gespillt, an engem gebastelt, an engem gebaut an d'Kanner kéinte sech eraussichen, a wéi ee si wéilte goen, esou d'Françoise Weydert, Léierin am Cycle 1 zu Capellen. Si kéinten an all raum goen: "Et ass net méi esou, datt ee Kand just an engem Sall ass dee ganzen Dag." Et kéint een de Kanner méi Material a méi Plaz ubidden, gläichzäiteg wier d'Zesummenaarbecht tëscht dem Personal méi enk, well ee sech jo awer misst ofschwätzen.

Den Dr. Frederik Ahlgrimm vun der Universitéit Potsdam

Iwwer Ganzdagsbildung a formal an non-formal Bildung an engem Raum konnt sech am Kader vum Austauschdag och informéiert ginn. A vum auslänneschen Expert war et de Rotschlo, sech lues un eng enk Zesummenaarbecht erunzeschaffen. Den Dr. Frederik Ahlgrimm vun der Universitéit Potsdam recommandéiert kleng Schrëtt, et sollt ee sech iwwerleeën, wou een a senger Struktur zesummeschaffe misst, kéint a wéilt, dat kéinte gemeinsam Schoulfester oder Ausflich sinn ... a kleng Succèse sollt een dann och feieren.

Den Educatiounsministère huet och mat Hëllef vun Architekten e Buch ausgeschafft, an deem - en Vue vun enger besserer Kooperatioun - Konzepter fir de Bau oder d'Ëmgestalte vun enger Bildungstruktur virgestallt ginn.