Zu Biekerech ass eng ronn 1,5 Hektar grouss Fläch vun engem Drainage-Rouer befreit ginn.

Doduerch ass en neit Gebitt mat vill Waasser entstanen, wat déi ënnerschiddlechst Villercher unzitt. D'Gebitt gehéiert zu engem Natura-2000-Vogelschutzgebitt, dofir gëllen d'Schutzmoossname fir d'Villercher wéi zum Beispill dem Kiebitz, Schwaarzstorch, Rout- a Schwaarzmilan souwéi d'Bekassinen a Schofstelzen.

De Staatssekretär Claude Thurmes (Mëtt) war och op der Plaz.

An de leschte Joerzéngten ass eng eemoleg Baach an en Drainage-Rouer, dat ronn 1,3 Kilometer laang war, ëmgeleet ginn, fir d'landwirtschaftlech Fläche besser benotzen ze kënnen. Zesumme mat dem Sicona, dem Syndicat intercommunal du Centre pour la conservation de la nature, sinn elo nees 30 Ar permanent ënner Waasser, am Wanter souguer bis zu 70 Ar. Fir dass d'Fläch ënnen am Dall net iwwerschwemmt gëtt, ass e klenge Stau gebaut ginn, wou d'Waasser nees an d'Rouer geleet gëtt.

Finanzéiert huet de Projet de Fonds pour la Gestion de l'Eau.