36 Kanner hunn um Workshop Deel geholl, wou et drëms goung Konscht via Computer ze programméieren.

Am Forum Geesseknäppchen gouf e Sonndeg den éischten „Art Makeathon“ organiséiert: e kreativen Atelier fir Kanner, organiséiert an Zesummenaarbecht tëschent dem Code Club, Digital Lëtzebuerg an dem Service National de la Jeunesse.

36 Kanner hunn um Workshop Deel geholl, wou et drëms goung Konscht via Computer ze programméieren.

D’Lynn Cruchten huet de Kanner an hire Coachen iwwert d’Schëller gekuckt.