En Donneschdeg gouf den zweete vun am ganzen aacht sougenannte Comités de Pilotage Natura 2000 aktivéiert.

No den alen Industriesitten am Minett war et en Donneschdeg um Éislek. Et ass eng konkret Mesure am Kader vum neien Naturschutzgesetz. Deemno soll dee Comité d'Biodiversitéit, den natierlechen a kulturelle Patrimoine, d'Agrikultur an den Tourismus an der Regioun ënnert een Hutt bréngen.

Duerch d'Natur trëppelen, d'Vue genéissen, ofschalten. Doduerch zeechent d'Liewensqualitéit am Éislek sech aus. Un der Spëtzt vum neie Comité de Pilotage ass d'Francine Keiser. Si weess wéi ee Wee si aschloe wëll. Zesumme mat all den Acteure misst déi gutt Liewensqualitéit konservéiert ginn. Jiddereen, ob Bauer oder Bierger, Naturschützer misst gehéiert ginn, esou d'Francine Keiser.

D'Natura 2000 Sitte maachen eppes iwwer 27 Prozent vun der gesamter Surface vum Land aus. Am Norde sinn et knapps 17'000 Hektar. De Comité fir d'Éislek muss sech an Zukunft ëm 13 Zone këmmeren. 80 Prozent vun der Fläch ass a privater Hand. Anescht ewéi zum Beispill am Minett, wou just de Staat an Arcelor Proprietär vun der Natura2000 Zone sinn, misst een hei als am breeden Dialog agéieren, huet de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Claude Turmes erkläert.

A wéi wichteg den Dialog ka sinn, beweist aktuell en Awunner hei vum Weiler Weier: de Biber. D'Déier kreéiert Biodiversitéit – do wou de Biber opdaucht, gëtt et geschwënn Amphibien: Molchen, Fräschen, Mouken. Awer och Libellen a Fësch. Zweete Virdeel: andeems de Biber Dämm baut, kënnt eng gewëssen Dynamik zeréck an d'Gewässer ronderëm. De Biber renaturéiert d'Baache fir näischt. Mä do wou positiv Effete sinn, géif et meeschtens och Konfliktpotential, huet den Biolog fir Natura 2000 Jan Herr erkläert. Esou géif den Biber den Niveau vun de Baachen erhéijen, d'Felder vun de Bauere géifen doduerch méi fiicht. Fir d'Landwirtschaft wär dat duerchaus e Problem.

Kompromësser a Léisunge fannen – genee dat ass d'Aufgab vum Comité de Pilotage.

Offiziellt Schreiwes

Signature de la charte de collaboration du Comité de pilotage Natura 2000 «Éislek» (11.10.2018)
Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement

En date du 11 octobre 2018, le secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures, Claude Turmes, ensemble avec les membres du comité de pilotage ont procédé à la signature de la charte de collaboration du Comité de pilotage Natura 2000 «Éislek».

Les 13 zones du Comité de pilotage Natura 2000 «Éislek», remarquables par leur biodiversité très riche et variée, leurs nombreux cours d'eau, ainsi que par leur patrimoine naturel, historique et culturel, constituent des espaces multifonctionnels avec le développement d'activités très diverses et hétéroclites telles que l'agriculture et la sylviculture, le tourisme ou les activités récréatives et sportives. Il est par conséquent essentiel d'impliquer tous les acteurs principaux dans la gestion durable de ces sites.

Avec la signature de la charte de collaboration le Comité de pilotage Natura 2000 «Éislek» (COPIL «Éislek») devient ainsi le deuxième comité de pilotage à être mis en place après celui des «Anciens sites miniers» dont la charte de collaboration a été signée à Esch-sur-Alzette le 26 juillet 2018. Il est ainsi prévu de créer 8 Comités de pilotage Natura 2000 au Luxembourg.

Présidé par Francine Keiser, membre du bureau du Parc naturel de l'Our, le COPIL «Éislek» est composé de représentants des ministères et des services régionaux des administrations, des 14 communes concernées, du Parc naturel de l'Our, d'exploitants agricoles et conseillers agricoles de la Chambre d'agriculture et de Convis s.c., du groupement des sylviculteurs, de la Société électrique de l'Our, de la section régionale de Natur&Ëmwelt et du Mouvement écologique, de l'ASBL Frënn vun der Schlënner ainsi que de l'Office régional du tourisme des Ardennes luxembourgeoises.

Un bureau exécutif sera entre autres chargé de la planification concrète et l'accompagnement des mesures, et soutenir l'animateur Natura 2000 dans sa mission.