De 27. August 2007 ass den däitsch-lëtzebuergesche Schengen-Lycée opgaangen.

Lass geet et hei scho vum 5. Schouljoer un, also dem Lëtzebuerger Cycle 4.1. D’Kanner ginn dann 8 Joer laang schoulesch begleet bis de Klasseniveau 12. Den Ofschlossdiplom gëtt et an zwou Versiounen, sou dass en an Däitschland an och zu Lëtzebuerg unerkannt ass, sou wéi en normalen 13e oder 1e Diplom.

De Schengen-Lycée zeechent sech nieft senger Zwee- respektiv Méisproochegkeet och doduerch aus, dass nieft traditionelle Schoulcoursen och vill Wäert op prakteschen Unterrecht geluecht gëtt an et och „Projektfächer“ ginn. Hei geet et drëms, datt d’Schüler Projete vun A bis Z ausschaffen.

De Lycée gëtt zu 50% mat däitsche Gelder an zur anerer Halschent vum Lëtzebuerg Staat finanzéiert. Haut um Freideg war am Zwee-Länner-Lycée Porte ouverte.