Holz mécht 3 Mol waarm. Op d'mannst seet dat e Spréchwuert. Eemol beim Holz maachen, eemol beim tässelen an zum Schluss Doheem am Uewen.

Ob dat wierklech esou ass, eise Journalist, de Max Hesse huet sech an eiser Serie, "Een Dag am Liewe vun" als Bëschaarbechter probéiert. An eppes kann een elo scho soen, beim Holz maachen, gëtt et engem wierklech waarm, well en huet misse bei -7 Grad dobausse schaffen.