Alleguerten d’Volete vun der Sexualitéit ofdecken, dat ass d’Zil vum nationale Plang fir déi affektiv a sexuell Gesondheet.

Hei soll net nëmmen iwwert Sex opgekläert ginn oder de Sujet aus enger medezinescher Siicht hier behandelt ginn, mä et geet wäit doriwwer eraus. Zanter 2013 gëtt et dëse Plang.

AUDIO: Promotioun vu Sexualitéit - Reportage Nadine Gautier

Dee gouf virun 3 Joer bis 2018 verlängert. Zanter dem 1. Januar vun dësem Joer gëllt elo eng erweidert Versioun vum éischte Plang. An déi gouf en Dënschdeg de Mëtteg wärend enger Konferenz zu Walfer presentéiert.

D’Wichtegkeet vum Sujet géif sech dorunner moosse loossen, wéi voll den Auditoire vum Edupôle zu Walfer wier. Dat sot en Dënschdeg de Gesondheetsminister Etienne Schneider, wéi e virun engem strubbelvolle Sall d’Konferenz iwwert „d’Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet“ lancéiert huet. Do gouf gëschter de neien Aktiounsplang virgestallt, dee sech an d’Kontinuitéit vum éischte schreift, just mat e puer Adaptatiounen. Sexualitéit bedeit nämlech méi wéi nëmme sexuell Relatiounen ze hunn. Et geet ëm sexual Rechter, ëm Choixen, déi all eenzele vun eis trëfft, esou den Etienne Schneider. Ma och wann et iwwert déi sexuell Educatioun ewech geet, bleift déi ee wichtege Bestanddeel, wéi den Educatiounsminister Claude Meisch a senger Interventioun betount huet, als Beispill huet hien d'Polemik iwwert d'Theaterstéck "Ein Känguru wie du" genannt. Hien wär dëst Stéck mat senge Kanner kucke gaangen an huet séier misste feststellen, dass et kee Stéck iwwert Homosexualitéit wier, mä iwwert Toleranz, Respekt a Viruerteeler. Et wier wichteg esou Messagen iwwert dës Manéier weider altersgerecht unzeschneiden.

AUDIO: De Claude Meisch iwwert "Ein Känguru wie du"

Op déi ënnerschiddlechste Manéiere kéint d’Sexualitéit ugeschwat ginn: biologesch, kulturell oder och nach iwwert aner Approchen. A wann d’Fro opkéim, ob een an enger iwwersexualiséierter Gesellschaft iwwerhaapt eng sexuell Educatioun bréicht, verweist de Minister op d'#metoo-Beweegung oder d'Problemer a Skandaler an der kathoulescher Kierch an de leschte Joren. Et gëtt also nach vill a Saachen Opkläerung ze maachen.

AUDIO: De Claude Meisch iwwert #metoo an d'kathoulesch Kierch

Nieft Claude Meisch an Etienne Schneider, hate sech och d'Familljeministesch Corinne Cahen an d’Ministesch fir d’Gläichstellung tëscht Fraen a Männer, d’Taina Bofferding op Walfer deplacéiert. Den Aktiounsplang gouf nämlech vun engem interministerielle Comité ausgeschafft. An där gemeinsamer Logik sollen an Zukunft eng ganz Rei Aktioune lancéiert ginn, huet et gëschter geheescht, nieft de ministère-spezifesche Projeten.

Interview mam Dokter Bechara Georges Ziadé a mat der Infirmière graduée Chantal Brockmann

RTL huet och am am Virfeld mam Dokter Bechara Georges Ziadé an der Infirmière graduée Chantal Brochmann vun der Divisioun “Schoulmedezin” doriwwer geschwat.

© Nadine Gautier (RTL)

Wéi een den éischten nationale Plang fir déi affektiv a sexuell Gesondheet virun 6 Joer opgestallt huet, hat een nach net all déi Moyennen, esouwuel finanziell wéi personell, fir alles kënnen ze couvréieren, wat ënnert d’Notioun vun der Santé affective a sexuelle fält. Dofir geet een elo ee Schratt méi wäit. De Public, dee mam Plang viséiert ass, gëtt erweidert. Den Dokter Bechara Georges Ziadé betount, dass een eng Evaluatioun vum Plang gemaach hätt, deen à la base gutt wier, allerdéngs virun allem Kanner a Jugendlecher viséiert. Hei gouf proposéiert, dass een de Plang misst méi breet gestallten.

© Nadine Gautier (RTL)

Datt d’affektiv a sexuell Gesondheet net nëmmen Jonker concernéiert, war ee sech schonn am Virfeld vum neie Plang bewosst ginn. Zejoert gouf zum Beispill dofir den Cesas, de Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, opgemaach, deen ënnert anerem als Facilitateur agéiert.

Elo mat der Erweiderung vum Plang setzt ee bewosst op d'Promotioun vu positiven Aspekter vun der Sexualitéit. Et wier méi wéi just eng einfach sexuell Opklärung, Sexualitéit soll eng positiv Annotatioun kréien.

Am neie Plang ass dann och ugeduecht, fir nieft den Enseignanten, déi schonn an de Prozess vun der Promotioun mat agebonne sinn, och d’Benevoller ze forméieren. D’Infirmière graduée Chantal Brochmann betount, dass et Basis-Formatiounen a Formations continue solle ginn.

En Dënschdeg de Mëtteg um 15 Auer ass d’Konferenz fir de Lancement vum neien Aktiounsplang fir d’Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet zu Walfer am Edupôle.

Offiziellt Schreiwes

Conférence de lancement du nouveau Plan d'action national «Promotion de la santé affective et sexuelle» (26.02.2019)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche / ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé

En date du 26 février 2019, Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de la Santé, Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, et Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, ont lancé officiellement le nouveau Plan d'action national «Promotion de la santé affective et sexuelle» (PAN-SAS).

Dans le cadre du «Programme national - Promotion de la santé affective et sexuelle», le PAN-SAS fait suite au plan d'action 2013-2016 (prolongé jusqu'en 2018). Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le PAN-SAS pluriannuel a été élaboré en concertation interministérielle et s'alimente d'une consultation avec les acteurs professionnels notamment des domaines de la santé, de l'éducation et du secteur social et du travail. Il vise à poursuivre et à consolider l'existant en matière de santé affective et sexuelle, tout en développant de nouvelles alternatives, actions et stratégies, suivant les besoins des publics cibles, des acteurs de terrain et des évolutions sociétales.

Approche interdisciplinaire et mise en réseau de tous les acteurs impliqués

La santé affective et sexuelle concerne toute personne dès la naissance et engage la société et les divers acteurs dans leurs différents milieux de vie. La diversité des intervenants et la multitude des parcours de vie exigent une approche interdisciplinaire et transversale pour garantir la cohérence et l'efficacité des démarches et la complémentarité des initiatives.

Pour atteindre les objectifs fixés tant dans le Programme national que dans le Plan d'action national, le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (Cesas) est un élément de première importance.

Ainsi, le Cesas, inauguré en mai 2018, est une plateforme pour compiler, harmoniser et mettre en réseau les connaissances, compétences et expertises nationales en matière de santé affective et sexuelle, permettant ainsi de répondre au mieux aux besoins très diversifiés de notre population.

Principes fondamentaux du PAN-SAS

Le plan d'action national pluriannuel entérine le principe que la santé affective et sexuelle est un élément indissociable du bien-être global et des droits de chaque personne, quel que soit son sexe, son âge, sa condition physique ou psychique, son origine, son orientation sexuelle ou son identité de genre et devra s'adresser à tous les publics cibles.

La santé affective et sexuelle ne se limite donc pas uniquement aux relations sexuelles, mais inclut l'affectivité, le respect de soi et de l'autre et les spécificités du genre et des identités sexuelles.

L'accès équitable à la santé affective et sexuelle, le droit pour tous et la prise en compte de la diversité et de la multi-culturalité de notre société sont une préoccupation centrale pour les ministères impliqués.

À travers le PAN-SAS des efforts seront entrepris pour répondre aux besoins et réalités humains, de genre, sociales, démographiques, culturelles et morales de notre société, ainsi qu'aux besoins spécifiques des personnes. Pour atteindre toutes les populations (dont aussi les plus vulnérables et celles à risque), il est primordial de définir les publics cibles et d'adapter l'accès, l'approche et les actions en matière de santé affective et sexuelle selon des critères tels que: le niveau d'éducation et d'intégration ; le sexe, l'identité de genre ; l'âge, l'état de santé, l'orientation sexuelle ; l'origine, l'appartenance culturelle, sociale, linguistique ; les croyances et convictions ; les pratiques, coutumes et traditions, ainsi que les comportements à risque.

Le PAN-SAS, élément-phare pour promouvoir la santé affective et sexuelle au Luxembourg

Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles et intégrer la dimension de genre, sont des éléments clés et transversaux des objectifs et actions du PAN-SAS dans le cadre de ses missions de prévention, de promotion et d'éducation à la santé affective et sexuelle.

Un accent particulier est mis sur une éducation à la sexualité complète et professionnelle afin de permettre le meilleur développement émotionnel et affectif possible aux enfants et adolescents. À cette fin, il s'agit de responsabiliser les acteurs socio-éducatifs et les professionnels de l'enseignement par le renforcement de la thématique dans les formations initiales et continues et de créer un climat basé sur le bien-être, la tolérance et le respect de soi et d'autrui dans tous les établissements scolaires, d'éducation et d'accueil des enfants et des jeunes.

La promotion de la santé affective et sexuelle contribue de manière générale et spécifique à la santé et au bien-être des personnes, à la prévention et à la réduction des risques liés à la sexualité et à la protection des individus vis-à-vis de toutes les formes de violence.