Viru ronn 2 Wochen hate jo um Enn vum Gemengerot déi 9 Conseillere gefuerdert, datt de Schäfferot zerécktrëtt.

AUDIO: Helperknapp/Reportage Dany Rasqué

Elo huet de Buergermeeschter vun der Fusiounsgemeng Helperknapp Paul Mangen demissionéiert.

Déi 3 Schäffen, déi jo och opgefuerdert gi waren, hiren Hutt ze huelen, setzen elo nach mam Buergermeeschter zesumme fir ze kucken, wéi et viru geet.

D'Conseillere bleiwen dobäi, datt och si musse goen. Dorunner hunn och d'Erklärungen, déi de Schäfferot zu deene verschiddene Reprochen vun de Conseillere ginn huet, näischt geännert.

D'Vertraue wier fort, esou kéint een net méi weiderschaffen, huet et vun enger Majoritéit vun de Memberen aus dem Gemengerot geheescht.

Wat war geschitt?

AUDIO: Fusiounsgemeng Helperknapp: De Reportage vum Dany Rasqué

"Deen Ament wou 9 vun 13 Memberen aus dem Gemengerot froen, de Schäfferot opzeléisen, spéitstens dann, misst de Schäfferot verstanen hunn, datt et duergeet." Dat seet de Jean-Claude Bisenius, Conseiller an der Fusiounsgemeng Helperknapp, de 5. Mäerz am RTL-Interview.

Dofir kruten déi 3 Schäffen an de Buergermeeschter Paul Mangen kuerz virdrun och Post.

Si kruten en ageschriwwene Bréif, an deem et heescht, datt déi 9 Conseillere gären hätten, datt de Gemengerot d'Urgence zesummekënnt.

Dem Gesetz huet där Fuerderung misste bannent den nächsten zwou Woche Rechnung gedroe ginn.

Si haten deemools ënnerstrach, datt si sech just mat enger Demissioun zefridde géife ginn. Un engem Kompromëss ware si net intresséiert.

De Conseiller Jean-Claude Bisenius hat deemools nach gesot: "Mat all de Saachen, déi un d'Liicht komm sinn, si mer mëttlerweil all dovunner iwwerzeegt, dass et just nach eng Solutioun gëtt: de Schäfferot muss demissionéieren."

D'Lëscht mat de Problemer wier laang. Keng Transparenz an eng schlecht Kommunikatioun wiere just zwee Punkten. De Jean-Claude Bisenius sot och, datt et vun Ufank u Frustratioun gouf an datt déi mat der Zäit gewuess ass an iergendwa koum dunn déi berühmten Drëps, déi d'Faass iwwerlafe gelooss huet. Hei goung et dem Jean-Claude Bisenius no ëm "Eng Strooss, wou ee Verkéiersreglement sollt gestëmmt ginn a wou de Schäfferot eng Propose gemaach huet a wou herno de Buergermeeschter vun deenen aneren 3 Schäffe hänke gelooss gouf."

Aus dem Schäfferot wollt deemools keen en Interview ginn, allerdéngs haten déi 4 Leit an der geschriwwener Press drop higewisen, datt si bis 2023 op hire Poste wëlle bleiwen.