D'Kommissioun vun der Marque nationale vun de natierlechen Branntewäiner huet d'Datumer vun de Prüfungen erausginn.

Wéi et an engem Communiqué heescht, wäerten d'Examen an de Méint Juni a Juli 2019 ofgehale ginn. D'Formulairen fir sech unzemellen, kritt ee beim Etienne Molitor (Tel.: 81 00 81-213; E-Mail: etienne.molitor@asta.etat.lu; Kontroll- und Versuchslaboratorien der Ackerbauverwaltung, Postfach 75, L-9001 Ettelbrück).

Dës ausgefëllte Formulairen musse bis spéitstens de 6. Mee agereecht ginn. Umeldungen, déi méi spéit erakommen, kënnen dann eréischt beim nächste Prüfungsdatum consideréiert ginn.

Prüfungen zwecks Erlangens der Marque nationale des eaux-de-vie (17.04.2019)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural / Administration des services techniques de l'agriculture Die Kommission der Nationalmarke der natürlichen Branntweine gibt bekannt, daß die nächsten Prüfungen zwecks Erlangen der Nationalmarke in den Monaten Juni und Juli 2019 stattfinden werden.

Die Antragsformulare sind beim Sekretär der Nationalmarke, Etienne Molitor (Tel.: 81 00 81-213; E-Mail: etienne.molitor@asta.etat.lu; Kontroll- und Versuchslaboratorien der Ackerbauverwaltung, Postfach 75, L-9001 Ettelbrück) erhältlich und müssen bis spätestens Montag den 6. Mai 2019 eingegangen sein.

Später eingegangene Anträge können erst bei den darauffolgenden Prüfungen berücksichtigt werden.