Am Optrag vum Ëmweltministère schafft d'Robbesscheier dëse Projet aus.

Well och, wann déi modern Maschinne wichteg bleiwen, soll d'Stäerkt vum Päerd richteg agesat ginn.

De Leit d'Freed un der Zesummenaarbecht mam Ardennerpäerd vermëttelen, dëst ass eng weider Erausfuerderung vun dësem Projet.

Iwwer 3 Joer, bis 2021, geet de Projet "Horsepower", dee mat Subside vum Staat finanzéiert gëtt.

Am Juni sinn éischt konkret Aktioune geplangt.