Hei zu Lëtzebuerg, egal ob gären oder net, kann all Kand an d’Schoul goen. 63 Milliounen aner Kanner op der Welt hunn déi Chance net.

De Projet "63 Milliounen" soll dorop opmierksam maachen. Et ass eng Expo vu Kanner fir Kanner, wou 63 hëlze Figuren Hand an Hand am Beetebuerger Park stinn. Si sollen déi 63 Millioune Kanner op der Welt duerstellen, déi keng Méiglechkeet op eng richteg Educatioun hunn.

Dekoréiert goufen d’Figure vu Schoulklassen aus dem ganze Land. Duerch dëse Projet sollten d’Schüler léieren, dass net all Kand déi selwecht Chancen huet wéi si.

Dat Ganzt ass lancéiert gi vun der CSI, eng ONG vu Lëtzebuerg, déi sech schonn zënter 30 Joer fir Kanner asetzt, déi keng Chance op eng richteg Educatioun hunn.