D'Dikrecher Geriicht hat d'Verfassungsgeriicht mat enger entspriechender Question préjudicielle befaasst.

D'Verfassungsgeriicht huet d'Ierfrechter vu Kanner, déi baussent engem Bestietnis op d'Welt kommen, gestäerkt. D'Cour constitutionnelle huet nämlech an engem Uerteel festgehalen, dass en Artikel vum Code civil net konform ass zum Artikel 10bis, Paragraf 1 vun der Verfassung, well deen Artikel vum Code civil keng sougenannt Action en retranchement fir e Kand virgesäit, dat nom Bestietnis vu sengem Elterendeel gebuer ass. Sou eng Action en retranchement soll dat net gemeinsamt Kand schützen, wa säin Elterendeel stierft.

AUDIO: Ierfrechter Kanner - Rep. Eric Ewald

D'Dikrecher Geriicht hat d'Verfassungsgeriicht mat enger entspriechender Question préjudicielle befaasst.

An dësem konkrete Fall hat sech eng Koppel 1975 bestuet, aus deem Bestietnis goungen zwou Duechteren ervir. 1987 gëtt dunn e Jong gebuer, deen de Mann vun enger anerer Fra krut. 1997 stellt d'Koppel e Contrat de mariage op, wouduerch deen ierft, deen deen aneren iwwerlieft. Nom Doud vum Mann hat de Jong aus der Relatioun mat där anerer Fra dem Papp seng Fra a seng Duechteren op d'Geriicht geholl; hie war der Meenung, dass e sougenannt natierlecht Kand déiselwecht Ierfrechter wéi e legitimt Kand hätt an de Contrat de mariage vun der Koppel net beinhalte kéint, dass alles un den Iwwerliewende geet. Dogéint haten d'Fra an d'Duechtere vum Papp fonnt, dass den Artikel 1527, Alinéa 2 vum Code civil net z'applizéiere wär, well de Jong nom Bestietnis vun der Koppel gebuer ass.

D'Verfassungsriichter hate virop d'Fro vum Dikrecher Geriicht ëmformuléiert, andeems se op den Ënnerscheed gepocht hunn tëscht dem sougenannten natierleche Kand, dat virum Bestietnis vu sengem Elterendeel gebuer ass, an deem, dat no deem Bestietnis op d'Welt koum. Et wär méiglech, dass verschidde Kategorië vu Leit ënnerschiddleche gesetzleche Regimmer ënnerleien; den Ënnerscheed misst awer ënnert anerem rationell begrënnt sinn. Aus dem Artikel 757 vum Code civil géif awer ervirgoen, dass d'sougenannt natierlecht Kand déiselwecht Ierfrechter hätt wéi e legitimt Kand, ob et virum oder nom Bestietnis vu sengem Elterendeel gebuer ass. Et géif deemno kee Grond ginn, fir dem Kand, dat nom Bestietnis vu sengem Elterendeel op d'Welt koum, déi Action en retranchement ze refuséieren; dës Differenz wär also net rationell justifizéiert. Soudass den Artikel 1527, Alinéa 2 vum Code civil net konform wär zum Artikel 10bis, Paragraf 1 vun der Verfassung.