De Mann vu 45 Joer gouf bei d'Police vun Tréier bruecht.

Géint hie gouf et en internationale Mandat d'arrêt, well en 2017 am däitsche Kehl en Auto soll geklaut hunn.