63% dovunner ginn doheem betreit, déi aner Leit, déi Soinen brauchen, sinn an CIPAen oder Fleegeheemer ënnerbruecht.

Dës Zuelen deelt d'Gesondheetskeess mat, wou de Verwaltungsrot d'Konten vun der Assurance dépendance fir d'nächst Joer guttgeheescht huet: deemno geet ee mat engem Recetten-Iwwerschoss vun 49 Milliounen Euro aus; dëst Joer huet d'Fleegeversécherung och positiv Chiffere geschriwwe mat engem Boni vu ronn 45 Milliounen Euro.

Dëst Joer goungen d'Ausgabe vun der Fleegeversécherung awer substantiell - an zwar ëm 9% - erop; dëst ass ënner anerem bedéngt duerch eng Hausse vun de Paien beim Fleegepersonal grad wéi duerch de Fakt, datt 4% méi Beneficiairen dëst Joer soignéiert goufen.

Alles an allem sinn 905.000 Leit duerch d'Fleegeversécherung protegéiert; een Drëttel dovunner wunnt net am Land; d'Zuel vun den Assuréë geet dann och weider an d'Luucht.