D'Plattform „Votum Klima“ ass net zefridde mat der Regierung hirem Klimaschutzgesetz an dem nationalen Energie- a Klimaplang.

AUDIO: Votum Klima - Klimaplang

D'Plattform, déi sech zesummesetzt aus enger ganzer Rei ONGen, begréisst d'Ambitioune vun der Politik, ma stellt d'Effikassitéit a Fro. Et géing un Detailer feelen.

No all där Zäit, déi ee verbruecht hätt mat Diskussiounen, Aarbechtsgruppen an no all den Etüden, déi gemaach goufe vu Rifkin engersäits an ONGen anerersäits, géing elo nach ëmmer ze wéineg am Klimaplang an am Klimaschutzgesetz dra stoen, erkläert de Raymond Aendekerk vun "Votum Klima".

Raymond Aendekerk: „Dat Allerwichtegst ass mol, dass déi eenzel Secteuren an hiren Ambitiounen an och an hiren Ziler trainéiert ginn. Wéi vill Prozent a mat wéi enge Moossnamen an der Wirtschaft oder am Transport och virun allem natierlech déi ganz fossil Brennstoffer, Bensinn, Diesel an der Landwirtschaft, am Logement, wou do déi eenzel Mesurë wieren, fir do zu enger Reduktioun ze kommen. Bis 2030. An do feelen eis déi ganz verbindlech Zousoen aus deenen eenzele Ministèren, mat hiren eenzelen Acteuren."

Et feelt also un konkreten Zuelen... Dat géing vill Acteuren am Secteur veronsécheren.

Raymond Aendekerk: „Et ass elo bëssi méi eng Polemik entstanen ëm d'CO2-Steier, déi jo net héich genuch ass. An dat reduzéiert sech ganz schnell op esou Saachen. An eiser Meenung no wär et vill besser gewiescht, et hätt een eng Rei Moossname méi konkret annoncéiert, wou d'Leit sech och éischter identifizéiert hätten domadder, an net direkt gesinn: 'jo elo gi se eis erëm an de Portmonnie a mir hunn näischt dovun an dem Klima bréngt dat jo souwisou guer näischt.'"

Eng grondsätzlech Kritik vum "Votum Klima" um Klimaplang ass och, dass verschidde Praktiken iwwerhaapt net a Fro gestallt ginn. Zum Beispill kéint et och net sinn, dass guer net dovu Rieds ass, fir och de Sozial- a Wirtschaftsmodell hei am Land z'änneren. Ouni dat géing et awer net viru goen.

Raymond Aendekerk: „Mir gesinn net an dem Plang, wéi bei 3-4 Prozent Wirtschaftswuesstem de Klimaplang soll ëmgesat ginn. Do gesi mir wierklech Schwieregkeeten a mir wéisste mol gären, wou déi eenzel Ministèren an och eis Regierung do ee Liichtbléck gesäit, fir do erauszekommen. Mir gesinn et absolut net."

Et feelt un Transparenz a Kloerheet, sou d'Plattform "Votum Klima", déi natierlech dorop hofft, dass d'Regierung an Zukunft weider Indikatioune wäert ginn.