Bei der Eecher Plaz an der Millebaacher Strooss soll jo en Ensembel vu 4 méi wéi 100 Joer alen Haiser ofgerappt ginn, fir Residencë Plaz ze maachen.

Iwwerdeems déi Lénk vun "Kulturvandalismus" schwätzen, hat d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer virun enger Woch an engem RTL-Interview erkläert, datt dës Haiser am PAG net als schützenswäert zréckbehale goufen. De Service "Sites et Monuments" hat den Ensembel effektiv um nationale Plang net als schützenswäert befonnt, der Stad Lëtzebuerg am Kader vun der Entwécklung vum neie PAG wuel awer proposéiert, e lokal ze protegéieren.

Patrick Sanavia, Direkter vun Service des Sites et Monuments Nationaux: "Ech mengen, et sinn iwwer 6.000 Haiser, déi elo e lokale Schutz hunn. Et sinn der e puer déi feelen, dat sinn déi hei an och um Lampertsbierg an der rue Jean L'Aveugle. Et wär gutt gewiescht, wann och déi Haiser e lokale Schutz kritt haten. Mä nach eng Kéier: amfong geholl ass de PAG ganz ganz gutt. Et sinn e puer Haiser, déi feelen, déi hei gehéiere leider dozou."

Et ginn iwwert eng Dose verschidde Krittären, no deene Gebaier geschützt ginn. Dës Haiser um Lampertsbierg an der Rue Jean L'Aveugle hätten do méi eng Gewiichtung wéi déi zu Eech. Dofir goufen d'Ofrappaarbechten am Fréijoer och verhënnert. D'Haiser protegéiert, wat d'Proprietären awer viru Geriicht ufechten. Parallel zu der Geriichtsaffär wär een amgaangen zesummen ze kucken, wéi am Respekt vum Denkmalschutz awer e Projet vu Méifamilljenhaiser doraus kéint entsoen. Eventuell nom Prinzip vun dësen Haiser an der Aler Avenue op der Gare.

Patrick Sanavia: "Andeem ee vläicht opstockt, andeem een hannendrun nei Espace kreéiert. Do kënne vill Leit wunnen. Et muss een awer e puer Saache respektéieren. Mir wëllen onbedéngt, dass déi Haiser, wéi se do stinn, dass mer net ee grousse Block driwwer setzen. Mä dass dat, wat eventuell driwwer kënnt och mat deem schwätzt, wat mer drënner hunn."

An de leschte Joren huet sech awer gewisen, dass den nationalen Denkmalschutz vu Sites et Monuments ufechtbar ass. Dës al Villa op der Kräizung vum Boulevard Pierre Dupong an der rue du X Septembre sollt och ufanks ofgerappt ginn, du gouf se klasséiert. 2018 huet d'Geriicht d'Decisioun vun SSMN a leschter Instanz gekippt. Esou, datt de Bagger elo awer geschwënn kéint doduerch fueren.

Patrick Sanavia: "Also mir sinn alles anescht wéi frou. Net nëmmen ass et eis Aarbecht, déi mer da fir näischt investéiert hunn. De politesche Courage, deen do war fir ze schützen, ass dann och net duergaangen.

Mir hoffen, dass dat elo net Jurisprudenz mécht, dass mer Urteeler wäerte kréien an den nächste Wochen a Méint, déi erëm vläicht anescht ausgesinn. Dat weess een am Virfeld net. Op alle Fall: mir si gefuerdert, eis Protektiounen esou gutt ewéi méiglech ze motivéieren an z'argumentéieren."

Dovunner ofgesinn hätt een awer an de leschte Joren duebel esou vill Haiser a Gebailechkeete schütze gelooss wéi an der Vergaangenheet. Deemno misst een domadder rechnen, datt och méi Proprietären dëst ufechten. Suerge bereet dem Patrick Sanavia awer och, dass no den Haiser um Lampertsbierg elo och hei zu Eech d'Hasteng ronderëm d'Fënster futti gemaach goufen. Dat mam kloren Zil, d'Haiser esou ze beschiedegen, dass se net méi schützenswäert sinn.