Net als Strof, mä als Preventioun versteet sech d’Liewensschoul, déi gewësse Schüler fir 18 Wochen eng Auszäit vum reguläre Schoulsystem bidde wëll.

Viru 4 Joer huet et als Iddi vun zwee Schoulmeeschteren aus dem Atert-Lycée ugefaangen: De Paul Montalto an de Jo Breuer haten d’Gefill, hire Schoulunterrecht wéinst vereenzelte Schüler net duerchzéien ze kënnen an hunn iwwer Léisungen nogeduecht. An enger Formatioun iwwert den Decrochage scolaire hu se schliisslech d’Iddi vun der Liewensschoul ausgeschafft. Zanter der Rentrée 2017 ass d’Liewensschoul Realitéit. Si erlaabt et, gewësse Schüler fir 18 Wochen aus hirer regulärer Schoulklass erauszehuelen a se an engem Grupp vu maximal 6 Schüler méi intensiv ze betreien.

D’Liewensschoul funktionéiert nom Prinzip vun enger Ganzdagsschoul, wou och d’Pausen zesumme verbruecht ginn an zesumme giess a gekacht gëtt. Eent vun den Ziler ass et, de Schüler eng gewësse Selbststännegkeet mat op de Wee ze ginn, sief et andeems se léieren, hire Budget beim Akafen ze geréieren, ze kachen an ze spullen oder hir Wäsch ze maachen. Vill vun den Aktivitéiten an der Liewensschoul hunn net direkt eppes mam Schoulprogramm ze dinn. Dat ass virun allem an den éischte 6 Woche wichteg, déi déi sougenannten "off school"-Phasen duerstellen.

Firwat déi wichteg ass erkläert de Paul Montalto esou: "Schoulesch hunn der ganz vill souwäit ofgeschloss domadder, dass se et carrement refuséieren. Schoul ass fir vill schonn deelweis am Fondamental Échec gewiescht, et ass sou eng Situatioun, mat där se guer net eens ginn. Se kommen och net gär an d’Schoul, dofir schafe mer emol e Kader, wou se iwwerhaapt gär wëlle kommen."

An de Woche 7-12 réckelt dat schoulescht erëm méi an de Virdergrond a geléiert sozial Kompetenze ginn op de schoulesche Kader iwwerdroen, ier an de Wochen 13-18 d’Reintegratioun an d’Reegelklassen ufänkt.

D’Liewensschoul ass zu engem Pilotprojet ginn, un deem och aner Lycéeën Interessi weisen. D’Caroline Palgen schafft zanter dësem Schouljoer als Educatrice Graduée an der Liewensschoul a freet sech, ob ee mat esou Projeten net schonn am Fondamental usetze misst. An de Gespréicher mat den Eltere géif si dacks mierken, wéi iwwerfuerdert dës deelweis mat hire Kanner wieren. D’Schold eleng bei den Elteren ze sichen, wär awer falsch:

"Et ass leider nunmol sou hei zu Lëtzebuerg, dass een zu 2 muss schaffe goen, fir sech eng Immobilie ze leeschten. Wann ee schonn am Fondamental kéint usetzen an den Eltere mat e puer Tricken ënnert d Äerm gräifen a se op puer Saachen opmierksam maachen, da géif et vläicht guer net souwäit kommen, dass déi Jugendlech dono op 6ième oder 5ième iwwert de Pëtz luussen, fir do eranzefalen."