Der Lëtzebuerger Wirtschaft geet et gutt, den nationale Wuesstem läit dacks iwwert deem vun der EU an d'Situatioun um Aarbechtsmaart huet sech verbessert.

Et si virun allem extern Risiken, seet den Emil Stavrev, de Chef vun der Missioun. Dozou zielen ënnert anerem d'Changementer vun den internationale Reegelen fir d'Taxatioun vu Betriber. Doduerch kéinten d'Recetten zu Lëtzebuerg erofgoen.

Den internationale Wärungsfong recommandéiert den Autoritéiten ze handelen, fir d'Steierrecetten ze diversifiéieren. Den Emil Stavrev: "Et kéint een d'Evaluatiounen vum Immobilier aktualiséieren, op deenen d'Grondsteier gerechent gëtt, déi kommen aus de 40er Joren. Et kéint een och d'Transporttaxen eropsetzen an et kéint een dee reduzéierten TVA Taux um Masutt ofschafen, awer anengems déi vulnerabel Leit protegéieren."

Domadder, esou den Internationale Währungsfong a senger Analys, kéint een d'Risiken ofschwächen. De Grand-Duché hätt donieft Sputt fir eng ambitiéis Steierreform ze maachen.

Den IWF leet de Lëtzebuerger Autoritéiten un d'Häerz eng virsiichteg Steierpolitik bäizebehalen mat engem confortabele Puffer.

IWF/Reportage Dany Rasqué