Déi éischt Lëtzebuerger Bank gëtt Negativzënse vun der europäescher Zentralbank un hir Privatclientë virun.

Déi europäesch Zentralbank huet schonn 2014 eng éischte Kéier d'Zënsen ënner Null fale gelooss.

Kommerziell Banke mussen en Deel vun de Suen, déi d'Clientë bei hinnen deposéiert hunn, iwwer Nuecht bei der Zentralbank hannerleeën. Aktuell freet d'Zentralbank dofir Minus 0,5 Prozent Zënsen. Deemno kréien d'Banke Moies manner Geld erëm, wéi si Owes virdrun deposéiert haten.

A verschiddene Länner ginn d'Banken dës Käschten deels un hir Clientë weider. Bis ewell war dat fir Privatclienten zu Lëtzebuerg awer net de Fall. Entreprisë par konter musse scho méi laang negativ Zënse bezuelen.

Elo mécht d'BIL en éischte Schrëtt fir en Deel vun de Käschten och un hir Privatclientë weider ze ginn. Dobäi wéilt een déi kleng Spuerer awer schützen, esou den Direkter vum Private Banking Lëtzebuerg bei der BIL, Raoul Stefanetti.

Raoul Stefanetti: Dofir hu mer de Choix gemaach, fir et net z'applizéiere bei 99 Komma eppes Prozent vun eiser Clientèle, mä just bei deene Clienten, déi méi wéi 1 Millioun Euro um Compte Courant stoen hunn. Och deene Leit proposéiere mer Alternativen, accompagnéieren se, hoffen, dass mer zesumme Solutioune fannen, déi hinnen ebe gutt passen. Mä nach eng Kéier: Haaptzil ass wierklech fir den Epargnant, den Otto-Normalverbraucher ze schütze.

Raoul Stefanetti (BIL)

Deemno géif dat just e klengen Deel vun der Clientèle betreffen. An awer géifen dës Zënsen hëllefen, d'Käschte vum Depot bei der EZB ofzefiederen. D'Decisioun, fir déi negativ Zënsen un hir Privatclientë weiderzeginn, hätt een och bei Wäitem net liichtfankeg geholl, esou de Raoul Stefanetti weider.