D'Dokteschassociatioun AMMD mécht en Appell fir de Fall vun enger eventueller Penurie beim Material.

All d'Zännndkotere sollen hir Masken, wa se der hunn, zur Dispositioun stellen, fir vulnerabele Leit ze hëllefen, heescht et an engem Communiqué. Déi aner Maske kann een an de Lokalitéite vun der AMMD ofginn. De Gesondheetsministère recuperéiert dës dann dono.

D'Zänndoktere sollen awer e Stock vun op d'mannst 50 Mondschutze bei sech an der Praxis halen.