Kanner si manner a Gefor duerch de Coronavirus. Manner bedeit awer net, dass si net awer krank kënne ginn.

D'Dokteschconsultatioune sinn den Ament jo fir Urgencen limitéiert. Eng Exceptioun gëtt et awer bei de Pediateren. Wuel ass et och hei vill méi roueg den Ament, mä, wéi de President vun der Societéit vun de Pediateren den Dokter Patrick Theisen am RTL-Interview erkläert, leeft de reguläre Consultatiouns- a Vaccinatiounsprogramm vun de Puppelcher an de klenge Kanner normal weider.
D'Kannerdokteren hätte sech an de meeschte Praxissen esou organiséiert, datt déi gesond Kanner mat Decalagen tëscht de Consultatioune moies en Charge geholl ginn, ouni wa méiglech mat Aneren a Kontakt ze kommen. Un d'Eltere gëtt et dann awer e kloren Appell.

Un Patienten hu mir jo en Appell gemaach, dass si wa méiglech solle versichen, datt ëmmer nëmmen een Erwuessene mat engem Kand kënnt an net, wéi virdru, e puer. Dat ass fir ons e grousst Uleies. Mir si frou, wann d'Leit sech drun halen a grosso modo gëtt dat och gemaach.

Och hei gëllt, sou vill Kontakt wéi néideg, awer net méi. Dofir ginn och vill Consultatiounen aktuell via Telefon traitéiert. Et wier awer keng grouss Panik bei Kanner an Elteren ze spieren.

Grad bei de ganz Klenge wier et wichteg, bestëmmte Rendezvousen net ze verpassen.

Do war awer am Ufank nach net ganz kloer, wat gemaach soll ginn a wat net. Et ass awer kloer, datt Impfungen normal solle weidergoen, zemools bei de klenge Kanner. Bei Kanner, déi awer elo zum Beispill scho 5 Joer hunn, ass et net esou schlëmm, ob de Vaccin elo oder a 6 Méint gemaach gëtt.

Wann Eltere positiv op de Coronavirus getest goufen, da gëllt dat meeschtens och fir hir Kanner. Wa keng Symptomer kommen, misst en do weider näischt maachen. Woubäi d’ Diagnose Corona net esou einfach ass, bei engem Kand.

Et sinn net ganz vill Fäll bei Kanner elo. Bei de méi klenge Kanner ass et schwéier ze soen, well de Virus och nëmmen duerch e Schnapp sech ka manifestéieren. Dat mécht d'Saach schwiereg, well si hunn net onbedéngt ëmmer alleguerten héich Féiwer, mä a ville Fäll hu si och nëmmen de Schnapp oder den Houscht. A well Kanner oft Schnapp an Houscht hunn, ass et hei schwéier, den Ënnerscheed ze maachen.

A wat ass, wann de Kannerdokter dervunner ausgeet, dass d'Kand de Virus huet? Da seet de Pediater hinnen, wou se solle goen an d'Kannerklinik oder an en Centre de soins avancés.

Wat den Ekipement betrëfft, esou gëtt et ewell genuch Masken, och an der Kannerklinik, mä ganz optimal ass et nach net mam Schutz.

Bei Schutzkleeder ass sécher e Manktem u Kittelen, déi een emol just notzt. Do musse mir versichen, ons ze debrouilléieren. Ech mengen net, datt dëse Manque fir d'Leit oder d'Kanner e grousse Problem ass. D'Leit sinn esouguer éischter Frou, wann déi Virsiichtsmoossname geholl ginn a mir Händschen oder eng Mask unhunn.