Ganzer 8,8 Milliarden Euro solle mobiliséiert ginn, fir der Lëtzebuerger Wirtschaft duerch déi schwiereg Zäit vun der Corona-Kris ze hëllefen.

Dat hunn d'Ministere Gramegna, Fayot an Delles e Mëttwoch den Owend annoncéiert. D'Mesurë vum Staat kann een an dräi grouss Kategorien andeelen:

1) Et ginn Hëllefen, déi elo direkt ausbezuelt ginn.

2) Entreprisë kënnen hir Steieren a sozial Cotisatioune méi spéit bezuelen.

3) De Staat biergt fir Kreditter vun Entreprisen, déi elo an d'Struewele gerode sinn.

Zu den Depensen, déi elo direkt ufalen, gehéiert de Chômage partiel, wou de Staat 80 Prozent vun de Paien iwwerhëlt. Fir zwee Méint rechent d'Regierung hei mat ronn enger Milliard Euro, déi si muss dofir op den Dësch leeën.
Da gouf de Congé pour raisons familiales ausgedeent, wat de Staat fir zwee Méint ronn 400 Milliounen Euro kaschte wäert.

Derbäi kënnt déi Direkthëllef, déi d'Regierung e Mëttwoch annoncéiert huet. Dës riicht sech u Betriber, déi wärend der Kris hu missen zoumaachen an déi manner wéi 9 Mataarbechter hunn. Dës sollen eng eemoleg Hëllef vu 5.000 Euro ausbezuelt kréien.

Lex Delles, Mëttelstandsminister: „Dës Direkthëllef muss net zeréckbezuelt ginn an ass steierfräi. De Käschtepunkt vun dëser Mesure sinn eng ronn 50 Milliounen Euro."

Ausserdeem kënnen d'Entreprisen eng Avance vum Staat kréien, fir hir lafend Käschten ze decken. Déi maximal 500.000 Euro mussen natierlech zeréckbezuelt ginn, ma de Staat kann awer bis zu 50 Prozent dovun als Aide ëmwandelen. Heifir gesäit d'Regierung 300 Milliounen Euro vir.

Déi zweet Kategorie sinn d'Reporten. Hei kënnen d'Betriber froen, fir hir Avancen op de Steiere sechs Méint méi spéit kënnen ze bezuelen. Kaschte mécht de Staat dat wuel ronn eng Milliard an 250 Milliounen Euro. Dat selwecht gëllt fir d'Cotisations sociales. Dës brauchen d'Betriber elo mol net direkt ze bezuelen. Dofir huet de Staat eng Enveloppe vu ganzer 3 Milliarden Euro virgesinn.

An och bei der Deklaratioun vun der TVA wëll sech de Staat méi flexibel weisen. Eng Flexibilitéit, déi ronn 300 Milliounen Euro wäert kaschten. Alles dat, fir de Betriber dobäi ze hëllefen, hir lafend Käschten ze decken, elo wou si keng Recetten hunn.

Déi drëtt Haaptmesure betrëfft d'Garantien. De Staat biergt zu 85 Prozent fir Entreprisen, déi elo nei Kreditter wëllen ophuelen. Dat bis 2,5 Milliarden Euro. Ausserdeem huet de Staat en Accord mat sechs Banke fonnt, déi éischtens e Moratoire bei Prête vun hire Clienten, fir 6 Méint ubidden, an zweetens déi rechtlech 15 Prozent vun der Bierg vun neie Prêten iwwerhuelen. Dobäi sief ze soen, dass esou eng Garantie net fir Betriber gëllt, déi scho virun der Kris Schwieregkeeten haten.

Ob a wéi dëse Stabiliséierungspak wäert wierken, weess d'Regierung nach net. Weider Mesurë schléisst een awer mol net aus.

Franz Fayot, Wirtschaftsminister: „Mir wäerten elo an den nächste Wochen a Méint genee kucken, wéi dës Mesurë kuerz a mëttelfristeg wierken, fir d'Ekonomie ze stäipen. Deemno wéi ass et mat dësem Stabiliséierungspak net gedoen. Wann et muss sinn, gi weider zousätzlech Mesurë geholl."