Mammen, déi accouchéiert hunn, solle sou mann wéi méiglech an der Maternité bleiwen, dat huet den Direkter vum CHL via Facebook wësse gedoen.

Den Direkter vum CHL, den Dokter Romain Nati, via Facebook matgedeelt, datt d'Maternité vum CHL sech wéinst der Corona-Pandemie a kuerzer Zäit ëmgestallt huet an an de leschten Deeg e System op d'Bee gestallt huet, datt d'Mammen, déi accouchéiert hunn sou mann wéi méiglech an der Maternité selwer bleiwen, mä séier no der Gebuert doheem vun de spezialiséierten Ekippe betreit ginn.

An dat wärend 24 respektiv 48 Stonnen, jee nodeem wéi dringend et ass. D'Mamme ginn also souzesoen doheem mat hire Puppelcher hospitaliséiert, an dat ënnert der Responsabilitéit vun engem Fraendokter. Wann et néideg ass, gëtt den Openthalt an der Klinik awer verlängert.