E Mëttwoch de Mëtteg souzen d'Acteuren aus dem Santés- a Sozialberäich beieneen, dat an de Gebailechkeete vun der Chambre de Commerce.

Et goung virun allem drëms, de Point a puncto Corona-Pandemie ze maachen. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert an de Sozialminister Romain Schneider hunn zesumme mat de Representanten aus dem Secteur en Tëschebilan gezunn. Virop gouf de Lëtzebuerger Ëmgang mat der sanitärer Kris nach emol analyséiert a vu ville Säite gelueft.

Da gouf natierlech de finanziellen Impakt ugeschwat an deen ass, wéi erwaart, grouss. D'Gesondheetskeess huet dëst Joer Dépensë vun 3,8 Milliarden Euro, dat sinn 22% méi wéi zejoert, sou de Sozialminister Romain Schneider.

D'Reservë fale vun 31% op gutt 5% erof, eleng dëst Joer wäerte ronn 551 Millioune manner iwwereg bleiwen. Dat iwwerdeem de Boni zejoert nach bei 102 Millioune louch. D'Regierung seet sech awer zouversiichtlech, datt op der Hierscht-Tripartite en CNS-Budget ka presentéiert ginn, bei deem evitéiert gëtt, datt d'Reserven ënnert déi virgeschriwwen 10% wäerte falen. D'Evolutioun vun den Ausgabe vun de Krankekeese multiplizéiert sech mat 3 par Rapport zu 2019, sou datt dës Depensë sech op 3,7 Milliarden dierfte chiffréieren.

Quadripartite / Rep. Fanny Kinsch

D'Reserven dierfte vun 972 op 421 Milliounen erofgoen - woubäi ze bemierken ass, datt bei dëse Chifferen nach net déi staatlech Participatioun bei de Covid-19-Mesurë mat abegraff ass. Deen Decompte gëtt eréischt bei der nächster Hierscht-Quadripartite gemaach.

Fir d'nächst Joer ass mat engem weideren Desequiliber vun de Krankekeese-Konten ze rechnen; sou datt e Minus vun 215 Millioune geschat gëtt a Reserven, déi weider falen, fir sech nëmmen nach bei 206 Milliounen ze chiffréieren - d'Hallschent also nach vun dësem Joer.

Quadripartite / Rep. Pit Everling

D'Pandemie ass Schold un dësem finanziellen Drock an der Laascht op d'Krankekeesen: Sou chiffréiere sech eleng d'Käschte fir de Congé pour raisons familiales op 300 Milliounen an d'Prise en charge fir de Krankecongé an der Corona-Period (1. Abrëll bis 24. Juni) beleeft sech op 156 Milliounen, sou datt duerch d'Pandemie-Effekter iwwer 450 Milliounen Euro un Ausgaben ugefall sinn.

Et hätt een eng fest Zouso vum Patronat kritt, datt d'Krankeschäiner, déi d'CNS wärend der Kris ganz ausbezuelt huet, iwwert d'Mutuelle zréckbezuelt géife ginn, seet de Carlos Pereira vum Ogbl, ma et géif sech awer nach d'Fro vum Congé pour raisons familiales stellen.

Carlos Pereira:"Well mer hei vun iwwer 301 Millioune fir 2020 schwätzen, op mer déi dann och gesamt erëmkréien, a mir mengen, d'Gesondheetskeess misst déi erëmkréien, well dee Congé pour raisons familiales, deen do, deen hei a Fro ass, huet näischt mat Krankheet ze dinn oder mat Krankheet vum Kand ze dinn."

D'Regierung wollt sech op deem Punkt nach net festleeën. Dee Chiffer vu ronn 300 Milliounen Euro wier de Maximum, dee kéint op d'Gesondheetskeess duerkommen, sot de Sozialminister Romain Schneider.

Romain Schneider:"Et muss een also herno kucken, wat ass effektiv den Impakt, an da musse mer an der Regierung analyséieren a kucken, wat ass effektiv d'Part, déi direkt vum Staat iwwerholl gëtt? Ech mengen, do waren och ganz oppe Gespréicher dobannen, och mat de Sozialpartner, esou wuel de Patronen, wéi och de Gewerkschaften, fir ze soen 'OK, mir sichen eng gemeinsam Léisung.'"

Et géif keen d'Roll vun der CNS a Fro stellen, sot de President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun Alain Schmit.

Alain Schmit:"De Fakt ass elo, dass eben eng Rei Suen elo sou gefloss sinn, et muss ee kucken, wéi een domat an Zukunft ëmgeet, d'autant plus, datt mer wäerte viraussiichtlech am Hierscht ënnert déi bar vun 10% vun de Reserve vun den dépenses courantes vun der CNS wäerten hunn an da stellt d'Fro sech, ob mer nach an der Legalitéit sinn."

De Romain Schneider awer ass zouversiichtlech, datt een am Hierscht e Budget presentéiere kéint, duerch deen evitéiert kéint ginn, datt d'Reserve vun der CNS ënnert déi gesetzlech virgeschriwwen 10% vun de lafenden Depensë falen.

Déi positiv Aspekter aus der Kris, déi et och géife ginn, misste mat an zukünfteg Diskussiounen afléissen. Dat sot e Mëttwoch no der Quadripartite de President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD Alain Schmit. Och de Christophe Knebeler vum LCGB erkennt Fortschrëtter bei de Mesuren, déi wärend der Kris séier ëmgesat goufen.

Christophe Knebeler: "D'Kris ass an dësem Sënn och eng Chance. Well et sinn och verschidde Saachen elo an der Kris och schonn ugeléiert ginn, wou mer eng besser Diskussiounsbasis kréien. Beispill Digitaliséierung. Mir hunn Teleconsultatiounen, déi sinn et virdrun net ginn, wou mer elo kënne kucken, effektiv e proppere Kader ze schafen, fir dass dat permanent ka weidergefouert ginn, och nieft enger Logik vu Krisesituatioun, dass dat och en neit Instrument gëtt, mat deem ka geschafft ginn. Do donieft d'Fro, dass ech zum Beispill och digital kann de Kontakt mat der CNS hunn."

Extrait Christophe Knebeler

An och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet d'Fortschrëtter bei der Digitaliséierung gelueft, wéi och de Monitoring an de Spideeler, deen en place gesat gouf.

Och wann d'Situatioun schwiereg wier, misste versprache Prestatiounen awer agefouert ginn, zum Beispill bei den Zänn, argumentéieren d'Gewerkschaften. D'Regierung huet e Mëttwoch versprach, datt si do Wuert wäert halen.

D'LSAP-Ministere Lenert a Schneider hu viru Gewerkschaften an Dokteren ervirgehuewen, datt den Engagement an d'Solidaritéit vun allen Acteure wärend der Pandemie beispillhaft gewiescht wieren; ënner anerem wieren am virleefege Bilan eng nei Tarifikatioun vun den Dokteren, d'Schafe vun enger nationaler Reserve sanitaire an nei Lignes de Garde als positiv Aspekter zeréckzebehalen.

Pläng fir eng 2. Corona-Well

Da goufen et och Detailer vun der Gesondheetsministesch iwwert d'Pläng, wéi op eng eventuell 2. Well soll reagéiert ginn. Den CHL wier deen Ament déi éischt Ulafstell fir schwéier Krankheetsfäll an hei soll d'Zuel vun de Better och kënnen opgestockt ginn. D'Gesondheetsministesch huet iwwerdeems verséchert, datt am Fall vun enger 2. Well déi normal Soine bestoe bleiwen. Bis de 15. Juli soll e konkrete Plang stoen, wéi op eng 2. Well soll reagéiert ginn.

Paulette Lenert:"Dat heescht, et géif een do ufänke mat engem éischte Pallier bei deem Spidol, wat u sech de Service national huet, deen zoustänneg ass an esou engem Fall, mat eventuell engem Eropfueren vun deem Seuil, dee souwisou do virgesinn ass, dat géif erlaben, en éischte Sockel z'assuréieren. An duerno gëtt tëschent den Akteuren, an ech begréissen dat wierklech, dass d'Spideeler sech do wierklech ganz solidaresch zesummegesat hunn, fir mateneen eng Léisung och auszeschaffen an ze presentéieren, wéi dat da soll goen, wéi lues a lues Pallieren dann an deenen eenzele Spideeler nees géifen aktivéiert ginn, dat Ganzt ëmmer mat der Moossgab, datt eist Zil ass, datt mer déi normal Aktivitéiten am Gesondheetssystem esou wäit wéi méiglech oprecht erhalen."

Extrait Paulette Lenert

Iwwerdeems war ee sech op der Quadripartite e Mëttwoch eens, datt e spezifescht Spidol just fir Covid-19-Patienten net déi éischt Prioritéit sollt sinn.

Paul Junck, President vun der Spidolsfederatioun:"D'Iddi vun engem Covid-Spidol, ech mengen dat ass méi eng laangfristeg Diskussioun, déi ass nach an de Kannerschong, do musse mer kucken, wat dorausser gëtt, mir mussen eis elo op déi 2. Well astellen an ech menge fir mat enger dediéierter Struktur am Oktober/November prett ze sinn, dat ass illusoresch."

Extrait Paul Junck

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Extranet presse du gouvernement luxembourgeois

Réunion du comité quadripartite en matière d'assurance maladie-maternité (17.06.2020)
Communiqué par: ministère de la Sécurité sociale / ministère de la Santé

Le comité quadripartite s'est réuni ce mercredi 17 juin 2020 à la Chambre de commerce à Luxembourg sous la présidence de Monsieur Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, en étroite collaboration avec Madame Paulette Lenert, ministre de la Santé et ministre déléguée à la Sécurité sociale, et Monsieur Pierre Gramegna, ministre des Finances.

D'entrée, les ministres ont tenu à remercier tous les prestataires et personnel soignant, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la propagation du coronavirus « Covid-19 » pour leur énorme effort et leur investissement tout au long de cette crise.

De même, les ministres ont salué l'implication et la collaboration constructive des partenaires sociaux, représentés au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, lors de l'élaboration des diverses mesures pour atténuer l'impact de la crise sanitaire du « Covid-19 ».

Le comité quadripartite a tout d'abord examiné la situation financière de l'assurance maladie-maternité, ainsi que les prévisions financières pour les années 2020 et 2021. Par la suite, les ministres ont fait le point sur l'impact de la crise sanitaire lié au Covid-19 et ont tiré les premières conclusions de la crise COVID-19 dans les domaines de la Sécurité sociale et de la Santé.

Situation financière de l'assurance maladie-maternité

Sur base des dernières estimations, la situation financière de l'assurance maladie-maternité prévoit un déficit opérationnel estimé à 551 millions d'euros pour l'exercice 2020, alors que l'exercice 2019 s'est soldé par un surplus de 102 millions d'euros au niveau des opérations courantes. L'évolution des dépenses progresse en 2020 de 22.4% pour atteindre 3,7 milliards d'euros tandis que l'évolution des dépenses présentaient habituellement une augmentation annuelle d'environ 7%. Le solde global cumulé devrait passer ainsi de 971,7 millions d'euros en 2019 (31,3% des dépenses courantes) à 420,7 millions d'euros en 2020 (11,1% des dépenses courantes).

Toutefois, ce résultat ne tient pas encore compte de la participation financière de l'État dans les mesures dites « Covid-19 » prises en charge par l'assurance maladie-maternité. Le décompte avec la répartition des charges ne pourra se faire que courant du second semestre 2020, une fois que toutes les déclarations auront été transmises au Centre commun de la sécurité sociale.

Pour l'exercice 2021, les dernières estimations tablent sur un déséquilibre financier pour les opérations courantes de l'ordre de -214,8 millions d'euros. Les recettes ne couvriraient plus les dépenses courantes et le solde global cumulé diminuerait ainsi à 205,9 millions d'euros, soit 5,8% des dépenses courantes estimées pour 2021.
Cette situation financière s'explique en partie par l'impact du coronavirus « Covid-19 » et les mesures prises par le gouvernement afin de limiter la propagation du virus et de protéger la santé de toute la population. Ainsi, le congé pour raisons familiales élargi et l'introduction d'un congé pour soutien familial devraient représenter quelques 300 millions d'euros de dépenses. La prise en charge directe de l'indemnité pécuniaire de maladie par l'assurance maladie-maternité entre le 1er avril et le dernier jour du mois de la crise se chiffre à environ 156 millions d'euros.
Romain Schneider tient cependant à souligner que ces mesures étaient nécessaires pour garantir un revenu à bon nombre d'assurés et ont permis en même temps de maintenir une certaine trésorerie au niveau des employeurs. « Le principe de solidarité qui est au centre du système de sécurité sociale et plus précisément de l'assurance maladie-maternité a fonctionné et contribué à atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les assurés » a souligné le ministre.
Lors de la présentation, Romain Schneider a rappelé que l'amélioration et la mise en place de nouvelles prestations prévues pour la fin de l'année et pour 2021 vont être maintenues : « Les améliorations des prestations qui avaient été retenues par le passé seront mises en œuvre dans l'intérêt des assurés. ».

Conclusions préliminaires à tirer de la crise pandémique "COVID-19"

Paulette Lenert, ministre de la Santé et ministre déléguée à la Sécurité sociale, a dressé un premier bilan de la crise sanitaire COVID-19. Le gouvernement a dû faire face à une crise sanitaire inégalée, caractérisée par de nombreuses incertitudes sur un virus peu connu et une propagation rapide à travers le monde. Il s'agissait donc de mettre en place dans l'urgence des mesures d'organisation et de gestion particulières.

Une nouvelle organisation du système sanitaire a été mise en place dès le début de l'épidémie, dans le but de renforcer le système de santé pendant la crise et de réduire le risque d'exposition au virus des patients et professionnels de la santé, ainsi que de réserver les ressources médico-soignantes aux malades les plus graves et patients COVID nécessitant une prise en charge particulièrement intense. Celle-ci impliquait e.a. la mise en place de nouvelles lignes de gardes, des centres de soins avancés, une nouvelle tarification pour médecins, la constitution d'une réserve sanitaire nationale, ou encore l'instauration d'une hotline pour répondre aux nombreuses questions des citoyens et professionnels de la santé.

Comme l'a souligné Paulette Lenert : « Le succès des nouvelles mesures mises en place est particulièrement dû à l'excellente coopération avec les acteurs du secteur hospitalier et extrahospitalier et des nombreux bénévoles. Je tiens à les remercier tous chaleureusement pour leur engagement exemplaire et leur esprit de solidarité. Cette crise nous a montré que notre système est bien outillé en cas de crise et que ses acteurs sont en mesure de s'adapter rapidement et efficacement à de grands défis. Il s'agit maintenant de pérenniser les acquis positifs de cette crise. »
Parmi ces acquis, la ministre a encore soulevé l'excellente gestion des capacités hospitalières, qui a permis notamment le transfert de patients du Grand Est, les avancées au niveau de la digitalisation ainsi que la mise en place de nouveaux outils (monitoring, tests, tracing), et la gestion prévisionnelle en équipement de protection individuelle (EPI).