Mat der ASBL "Erliefnis Baggerweier" soll an den Ëmbauaarbechten e besonnesche Fokus op enger verbesserter Accessibilitéit leien.

"Design for all" - esou nennt sech eng international Beweegung, déi d’Ideologie vertrëtt, dass all Produit, Gebai oder Plaz esou gestalt soll ginn, dass méiglechst all Mënsch se ouni weider Upassungen notze kann.

Eng Ideologie, der sech och d’Baggerweieren elo unhuele wëllen.