Am Joer 2017 haten eng Koppel an zwou Frae beim Inneminister wéinst dem PAG an de PAPe «quartier existant» reklaméiert.

„Den Tribunal administratif gesäit de Recours als justifizéiert un an annuléiert dowéinst eng Decisioun vum Stater Gemengerot vun Abrëll 2017": Sou steet et an engem Urteel vum Verwaltungsgeriicht zum PAG an zu PAPe vun der Haaptstad. Duerch dee Beschloss waren d'Neifaassung vum Plan d'aménagement général an d'grafesch a schrëftlech Deeler vun de Plans d'aménagement particulier «quartier existant» adoptéiert ginn.

Verwaltungsgeriicht / Rep. Eric Ewald

Dës Decisioun wär genee sou z'annuléieren, wéi d'Beschlëss vum Inneminister vun Oktober 2017, fir se guttzeheeschen, an zwar, wat d'Terraine vu 4 Privatleit ugeet. Déi hätten och eng Indemnité de procédure zegutt, an de Staat an d'Stad misste fir d'Fraisen opkommen.

Am Mee 2017 haten eng Koppel an zwou Frae beim Inneminister wéinst dem PAG an de PAPe «quartier existant» reklaméiert, déi de Mount virdrun ugeholl gi waren. Den Dan Kersch hat déi Decisiounen awer am Oktober 2017 guttgeheescht an d'Reklamatioune vun de Privatleit zum groussen Deel net fondéiert erkläert. D'Leit waren am Januar 2018 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichteren halen an hirem Urteel fest, am Gesetz vu Juli 2004 iwwer ënner anerem den Aménagement communal wär virgesinn, dass, wann eng oder méi schrëftlech Reklamatiounen am Delai erakommen, de Schäfferot d'Leit muss komme loossen, fir dass si hir Observatioune kënne virdroen.

A sou enger Reunioun misst deen, dee reklaméiert, gehéiert ginn, awer nëmmen, wann en op d'Convocatioun reagéiert huet. Dës wär awer eréischt den Dag virdru beim Affekot vun de Privatleit ukomm. Deen hätt probéiert, fir iwwer E-mail an Telefon un d'Gemeng ze kommen. Well keng Äntwert op d'Mail koum, hätt den Affekot déi nach emol verschéckt, ma och dorop keng Äntwert kritt. No engem Bréif vum Affekot un d'Gemeng wären d'Leit fir eng Woch drop convoquéiert ginn. Den Affekot hat en neie Rendez-vous gefrot, ma et war keng nei Convocatioun méi komm virum Vott vum Gemengerot. D'Stater Gemeng hätt de Privatleit domat d'Recht geholl, fir hire Standpunkt duerzeleeën. Well d'Convocatioun eréischt den Dag virun der geplangter Reunioun koum, wär den Délai raisonnable net respektéiert. Vue dass d'Stater Gemeng et de Leit net erméiglecht hätt, hir Argumenter virzebréngen, wär d'Ausschaffungsprozedur vum PAG „viciée" gewiescht.

Well déi Irregularitéit och Auswierkungen op e PAP «quartier existant» hätt, deen de PAG ausféiert, wären d'Decisiounen, wat d'Terraine vun de Privatleit ugeet, z'annuléieren. Hinne wär och eng Indemnité de procédure zouzespriechen, ënnert wéinst der Attitüd vun der Gemeng.