Op iwwer 100 Kilometer ginn et hei zu Lëtzebuerg nach Dréchemaueren an dat queesch duerch d'Land.

Dohier organiséiert den Naturpark Uewersauer reegelméisseg Formatioune fir Leit, déi dëst Handwierk nach léiere wëllen.  Um Samschdeg zu Esch-Sauer: Mat Vue op d'Buerg gouf an der Kaunerefer Strooss geschafft. Iwwer eng Dose Leit waren am Gaangen, eng Dréchemauer ze restauréieren, respektiv eng nei ze bauen.

Sou eng Mauer besteet nëmmen aus Steng. Et gëtt kee Speis oder Betoun dofir gebraucht.

E bëssi kniwwelen, fréckelen an déi eenzel Steng openeen tässelen. Et ass ewéi e grousse Puzzle. Sou entsteet lues, mee sécher eng Dréchemauer. Hei zu Lëtzebuerg hu mir nach e grousse Patrimoine un Dréchemaueren.

Den Naturpark Uewersauer an Zesummenaarbecht mam Natur- a Geopark Mëllerdall organiséiere reegelméisseg Formatiounen, wou d'Participante gewise kréien, wéi een esou Dréchemaueren uleet.

Hei am Éislek gouf mat Schifersteng geschafft. D'Handwierk vum Dréchemauerbauer ass nom leschte Weltkrich verschwonnen a geréit op Grond vun dësen Aktiounen awer net an de Vergiess.