Um "Schréideschhaff" goufen dräi Säck Gréngschnatt, e puer Placken aus Styropor an e puer Meter Elektrokabel illegal ofgelueden.

Eventuell Zeie solle sech bei der Police vun Dikrech mellen, dat um (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail op Police.DIEKIRCHVIANDEN@police.etat.lu