Den Tribunal administratif gesäit de Recours als fondéiert un.

En annuléiert dowéinst eng Decisioun vum Suessemer Schäfferot, fir vum Virkafsrecht Gebrauch ze maachen, wat de Verkaf vun engem Terrain ugeet. D'Kläger hu keng Indemnité de procédure zegutt an d'Gemeng vu Suessem muss fir d'Fraisen opkommen.

Sou steet et an engem Urteel vum Verwaltungsgeriicht zum juristesche Sträit tëscht engem Privatmann an enger Gesellschaft engersäits an der Suessemer Gemeng anerersäits. D'Affär hat domat ugefaangen, dass de Mann am August 2018 mat der Societéit e Compromis de vente ënnerschriwwen hat iwwer ënnert anerem en Terrain um Gebitt vun der Gemeng Suessem.

Verwaltungsgeriicht/Reportage Eric Ewald

Där hire Schäfferot hat am Dezember virzejoert den zoustännegen Notär iwwert d'Decisioun informéiert, dass een d'Virkafsrecht op dës Parzell géif geltend maachen. De Mann an d'Societéit haten dat am Januar d'lescht Joer kontestéiert, ma d'Gemeng de Mount drop geäntwert, dass een net op dat Recht verzichte wéilt. De Mann an d'Societéit waren am Abrëll zejoert dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichter halen an hirem Urteel fest, dass - dem Gemengegesetz no - de Gemengerot alles reegelen däerf, wat vu kommunalem Intressi ass, mat Ausnam vun de Kompetenzen, déi dem Schäfferot virbehale sinn. Et stéing awer näischt doran iwwer eng Decisioun, wat e Virkafsrecht ugeet, soudass de Gemengerot kompetent wär, fir dat auszeüben. D'Schäfferotsdecisioune vum Dezember 2018 a vum Februar 2019 wären deemno ongülteg, wéinst Inkompetenz vun hirem Auteur an ze annuléieren. Den Tribunal hat donieft nach, fir komplett ze sinn, Stellung geholl zu enger eventueller Violatioun vum Artikel 3 vum Pacte logement. D'Gemeng hat betount, si kéint e Projet realiséieren, deen an deem Artikel festgehalen ass, ouni awer vun enger konkreter Iddi ze schwätzen. Et wär de Wonsch vum Legislateur gewiescht, dass deen, deen d'Virkafsrecht huet, explizéiert, wat den Zweck dovun ass. Déi Explikatioune missten net nëmmen enger vun de Finalitéite vum Artikel 3 vum Pacte logement, mä och engem konkrete Projet entspriechen oder engem, deen um Wee ass, fir konkretiséiert ze ginn. Si kéinte sech also net op abstrakt oder hypothetesch Consideratioune limitéieren. D'Erklärunge vun der Gemeng, dass si e Projet realiséiere kéint, deen an deem Artikel festgehalen ass, wären op alle Fall net konform zu den Exigenze vum Artikel 3 vum Pacte logement.