Am Fondamental ginn et net nëmme pedagogesch Ausflich. Do ginn et och verschidde Konzepter, wou d’Natur de Klassesall ass.

Op enger Pressekonferenz am Virfeld vun der Rentrée hat den Educatiounsminister Claude Meisch ze verstoe ginn, datt och Wäert op d’Natur als pedagogesche Raum geluecht gëtt. Schoul kann och dobausse gehale ginn.

Nodeems et hei zu Lëtzebuerg scho méi laang e puer Bëschklasse ginn, gëtt et zënter 2019 och esou eng Bëschklass zu Useldeng. Zënter iwwer zéng Joer sinn d’Klassen aus dem C1 ee- bis zweemol pro Woch an de Bësch gaangen. Elo an der Bëschklass ass Plaz fir 19 Kanner aus dem Cycle C1 an déi ginn dann am Ufank vum Schouljoer vun den Elteren ugemellt. Unterrecht an der Bëschklass gëtt gehale vun der Fabienne Mertens, enger Léierin mat engem weideren Diplom an der Naturpedagogik. Si gëtt dobäi vun enger Educatrice ënnerstëtzt. D’Fabienne Mertens huet dëst Konzept entwéckelt, wou léieren duerch Beweegung dobannen an dobaussen um Programm steet.

D’Kanner sinn da méindes- bis donneschdegmoies an der Bëschklass, an dat bei all Wieder, ausser bei Stuerm. Déi aner Zäit, Méindegmëttes, Mëttwochmëttes a freides de ganzen Dag sinn d’Schüler am Klassesall vun der Schoul zu Useldeng. De Kader an der Natur mécht et och méi einfach fir Distanz ze halen. Dowéinst war des Klass nom Confinement just am Bësch an net am Klassesall an der Schoul.

Duerch Spill a Beweegung sollen d’Kanner léieren. Do ginn déi sechs Beräicher aus dem Plan d’Etudes berécksiichtegt: mat de Sënner entdecken, Zesummeliewen, Sprooch, Logik, Konscht a Motorik. D’Schüler gi motivéiert fir eegestänneg ze léieren. Dëst ass och méiglech duerch spontan Erliefnesser an der Natur. Nohaltegkeet an  Naturschutz ginn och grouss geschriwwen. D’Kanner sollen, bis op hir Féissofdréck, d’Natur esou hannerloossen, wéi si se virfonnt hunn.

D’Fabienne Mertens konnt feststellen, datt d’Kanner sech moies freeën, fir an d’Schoul ze kommen, besonnesch wa si an de Bësch ginn. Si sinn och am Grousse Ganze méi ausgeglach, wéi wa si just Schoul dobannen hätten.

Zu Beefort hunn d’Léierinne Joëlle Renoir a Sandra Leoni mat dem Konzept "dobausse léieren" schonn 2 Joer laang Erfarung gesammelt. Am Virfeld konnte si feststellen, datt déi spezifesch Besoine vun de Kanner auserneegaange sinn, an dëst a méi Domainer.

De Pilotprojet, deen et zënter 2018 gëtt, ass eng Zesummenaarbecht tëscht der Gemeng Beefort an dem Natur- a Geopark Mëllerdall. Do dernieft ginn et nach zwee weider Naturparken hei zu Lëtzebuerg: den Naturpark Uewersauer an den Naturpark Our. Si hunn eng Kooperatioun mat de Gemengen aus de concernéierte Regiounen: d’Naturparkschoul. Dëse "Leader Projet Naturparkschoul héich 3" gëtt vun de Leader Regiounen Éislek a Mëllerdall finanzéiert.

Dobausse léiere passt gutt an d’Konzept vum Projet "Bildung fir nohalteg Entwécklung" vun der Naturparkschoul. Ganzheetlech léiere steet do am Mëttelpunkt, wou dann all d’Sënner vun de Kanner versicht gëtt z’aktivéieren. Do ginn et Parallelle mat der Bëschklass vun Useldeng: d’Joëlle Renoir an d’Sandra Leoni fërderen d’Kanner do dernieft och an dëse Beräicher: Kognitioun, Kommunikatioun, Motorik an Emotionalitéit. Domadder soll d’Selbstvertraue vun de Kanner gestäerkt ginn an och d'Atmosphäre an der Klass positiv beaflosst ginn.

Zu Beefort ass virgesinn, datt d’Kanner aus dem Cycle 2.1 ee Moien an der Woch an der Natur léieren. Dënschdegmoies geet d’Hallschent vun dräi Schoulklassen an de Bësch an déi aner bleiwen an hire respektive Klassesäll an der Schoul. D’Titulairë vun deene Klasse kënnen dann deen Ament an engem méi klenge Grupp an der Schoul schaffen. Si kënnen da besser op déi respektiv Besoine vun de Kanner agoen. Mëttwochmoies gëtt da gewiesselt: déi Kanner, déi dënschdes an der Schoul bliwwe sinn, ginn dann an de Bësch.

An der Natur stinn d’Fächer Sciences naturelles, Education artistique an Education physique um Programm. Et fléissen awer och Elementer vun anere Fächer mat an de Cours, zum Beispill aus der Vieso, dem Lëtzebuergeschen, dem Däitschen an der Mathé.

Déi Beispiller vun Useldeng a vu Beefort weisen, datt d’Natur als Klassesall net nëmmen zu Zäite vum Coronavirus eng flott Alternativ zum Klassesall an der Schoul ass. Dës Erfarung an der Natur huet e ganz positiven Effekt op d’Kanner.