Fir d'Sécherheet vun de Patienten ze garantéieren, gouf decidéiert, fir vun e Freideg u keng Visitte méi zouzeloossen.

Dat gëllt fir de Centre Hospitalier du Nord an de Centre Hospitalier Emile Mayrisch. A verschiddene Fäll ginn awer Ausname gemaach.

Am CHdN betrëfft dat d'Maternité, d'Palliativstatioun an d'Persounen en fin de vie. Op den 3 Sitten zu Esch, Nidderkuer an Diddeleng sinn Ausname fir Patienten an der Zone verte (net-Covid) virgesinn: Mannerjäreg Patienten dierfen hir zwee Elterendeeler bei sech hunn, d'Partner vu Mammen dierfe beim Accouchéieren dobäi sinn, an der Maternité gëtt eng Visitt vun enger Stonn fir de Partner erlaabt. Donieft ginn och Visitten accordéiert bei Patienten, déi an enger kritescher gesondheetlecher Phas oder am "Endstadion" sinn, dat mam Accord vum Dokter.

Communiqué de presse : Suspension des visites aux patients

Le Centre Hospitalier Emile Mayrisch prend des mesures de précaution supplémentaires afin de protéger ses patients et son personnel soignant et médical.

Les visites seront suspendues sur les trois sites Esch-sur-Alzette, Niederkorn et Dudelange à partir du vendredi 30 octobre et jusqu’à nouvel ordre.

Des exceptions sont néanmoins prévues :

Patients en zone verte (non-Covid) :

• Pour les patients mineurs (présence autorisée des deux parents)
• Pour les partenaires qui soutiennent les futures mères pendant l'accouchement.
• En maternité : une visite d’une heure du conjoint / partenaire par jour
• Pour les patients en phase critique ou en fin de vie : des visites sont possibles sur
accord du médecin COVID

Patients en zone rouge (Covid) :

• En cas de situations exceptionnelles (p.ex. situation de fin de vie) des visites
peuvent être autorisées.

Les effets personnels des patients peuvent être déposés et/ou enlevées à l’entrée des
hôpitaux tous les jours de 11.00 à 19.00
Cellule communication