Dat fuerdere 5 Syndikater an Associatiounen, déi an deem Beräich schaffen.

E Méindeg gesi si sech mam Educatiounsminister, an d‘ALEE, d’APCCA, APPSAS, SLEG an d’SPEBS géife grouss Hoffnungen an déi Reunioun setzen. An zwar, dass déi ominéis ministeriell Nott, déi an de leschte Méint fir vill Onrouen um Terrain gesuergt hat, endlech zeréckgezu géif ginn, an e Sozialdialog iwwert déi edukativ a psycho-sozial Aarbecht an der Grondschoul, de Kompetenzzentren an am Secondaire géif ufänken.

Et hofft een, dass déi, wéi et heescht laang iwwerfälleg Verhandlungen iwwert d’Tâchen am concernéierte Beräich, zesumme kéinte lancéiert ginn.