Dat, nodeems nach d'Conférence des présidents vun der Chamber hire Feu vert gëtt, éier se online ginn.

8 weider nei ëffentlech Petitioune kënne geschwënn um Site vun der Chamber ënnerschriwwe ginn - dat nodeem nach d'Conférence des présidents vun der Chamber hire Feu vert gëtt, éier se online ginn.

Dëst gouf e Mëttwoch an der Chamber-Petitiounskommissioun decidéiert.

Ënnert de Petitiounen, déi op si fir kënne signéiert ze ginn, ass eng déi e Stopp zur "Covid-Diktatur" freet an eng aner, déi de Respekt vun de Vitesse-Limitatiounen an den Uertschaften afuerdert.

Aktuell si 17 ëffentlech Petitiounen op, fir kënnen ënnerschriwwen ze ginn, - alleguer si se nach wäit ewech vum Quarum vu 4.500 Signaturen, fir kënnen debattéiert ze ginn.

Zanter dëser Woch funktionéiert jo den neie Site www.petitiounen.lu, fir Petitiounen ze signéieren oder och eranzereechen.

D'nächst Woch e Mëttwoch gëtt eng weider Petitiounen ëffentlech am Cercle debattéiert, dat zum Sujet "Stopp zu all Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul".