Den Accent gëtt op d'Qualitéit vun den Aarbechtskonditioune gesat.

Et gëtt „keng strukturell finanziell Erhéijung“ fir d'Staatsbeamten. D'Regierung an d'Staatsbeamtegewerkschaft CGFP hu sech en Donneschdeg offiziell op en Gehälteraccord an der Fonction Publique gëeenegt an dësen ënnerzeechent. Deemno soll et net zu enger Punktenerhéijung fir d'Beamte kommen.

E responsabelen Accord, deen der Situatioun gerecht gëtt, esou de Gewerkschaftspresident Romain Wolff: "Et ass och eng Zort Kompromëss. Ech mengen an dëser Zäit, wou mer eng Pandemie hunn, wou Kris ass, wou vill Leit net wëssen, wéi geet et virun, net onbedéngt wëssen, ob se den Dag drop nach eng Aarbecht oder Paie hunn, hu mir eis gesot, datt mer elo keng grouss Fuerderunge stellen. Notamment zur Punktenerhéijung oder enger Primm."

A virun allem e Message géint d'Privatiséierung: "Et ass eng kloer Ausso mat dësem Accord vun der Regierung géint d'Privatiséierungstendenzen an der Zukunft. Och wa mir eis elo net zu 100% iwwert den Term Privatiséierung eens sinn, steet et awer och ouni den Term kloer an däitlech am Accord."

Dem neien Accord no soll den Teletravail weider promouvéiert ginn an eng nei Plattform kréien, esou den zoustännege Minister Marc Hansen: "Dee Reglement virun der Kris ass opgeschafft, well e restriktiv war an et bal kengem Beamten erlaabt hätt, fir kënnen an den Teletravail ze goen. Dofir hu mer dee ganz séier opgeschafft. An der Kris gouf ëmmer erëm adaptéiert. Elo geet et drëm, déi praktesch Modalitéite queesch duerch de ganze Staatsreseau esou ze reegelen, datt jiddweree weess, wou en drun ass, wéi dat ze funktionéieren huet, wou dat ze funktionéieren huet."

Eng zousätzlech Primm fir d'Beamten ass fir den Ament also emol vum Dësch an den ëmstriddene Bewäertungssystem bléift trotz Opléisungsfuerderung vun der CGFP erhalen. Bis Juni d’nächst Joer géingen awer divers Inkoherenzen am System iwwert eng Analys ënnert d’Lupp geholl ginn: "Vun eiser Säit aus wäert déi „Analyse critique“ dohinner lafen, datt mer bestëmmt zur Conclusioun wäerte kommen, datt mer esou eppes net brauchen."

Et géif een hoffen a Rou a Serenitéit an déi nächst Méint ze goen, fir d'Kris an zukünfteg Hürden ze bewältegen, esou nach den Minister vun der Fonction Publique Marc Hansen.

Dat aktuellt Ofkommes, dat Enn d'lescht Joer ausgelaf ass, baséiert op engem Accord vun 2016, deen 2018 nach eng Kéier verlängert gi war. D'CGFP hat deemools schonn op eng finanziell Verbesserung verzicht. Amplaz gouf d'Stage-Period vun 3 op 2 Joer gekierzt an de Remuneratiounsmodell vun 80/80/90 ofgeschaaft.

Communiqué

Accord salarial signé entre le gouvernement et la CGFP (04.03.2021)

Communiqué par: ministère de la Fonction publique

Le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP), représentée par son président fédéral, Romain Wolff, et par son secrétaire général, Steve Heiliger, ont signé aujourd'hui un nouvel accord salarial.

Cet accord, qui court jusqu'au 31 décembre 2022, est marqué par la situation particulière de la pandémie. Dans le préambule de l'accord, le gouvernement souligne qu'il a pu compter sur une Fonction publique compétente qui, en étroite collaboration avec les acteurs du secteur privé et du milieu associatif, a tout fait pour assurer la continuité des activités du pays et permettre ainsi aux concitoyens de recourir au soutien important de l'État pour traverser cette crise.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l'un des points de l'accord consiste dans le fait que les deux parties signataires ont convenu que l'accord ne contient pas d'augmentation financière structurelle, mais que l'accent est mis sur la qualité des conditions de travail des agents de l'État.
Dans ce contexte, les parties ont convenu que le télétravail, qui a connu une évolution impressionnante lors de la crise sanitaire, sera encadré à l'avenir par un règlement grand-ducal, à élaborer conjointement.

L'accord prévoit en outre l'harmonisation du déroulement des carrières inférieures actuelles C et D. Il est prévu de créer deux seuls groupes de traitement/d'indemnité C1 et C2, selon que les agents ont accompli ou non 5 années d'études secondaires ou équivalentes, ceci pour éliminer un certain nombre d'incohérences au niveau de l'agencement des carrières inférieures et pour mettre en place une structure plus transparente et équitable. La mise en vigueur de cette harmonisation est prévue pour le 1er juillet 2022.

Les parties se sont également entendues pour instaurer un groupe de travail qui soumettra le système d'appréciation des agents publics à une analyse et dont les conclusions en vue d'éventuelles adaptations seraient à tirer également jusqu'au 1er juillet 2022.

Le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, a tenu à souligner lors de la présentation de l'accord salarial que le pays peut compter sur des agents publics compétents et engagés: «En tant que ministre de la Fonction publique, je suis extrêmement satisfait de constater que dans cette période difficile, nous avons pu mener ensemble ce dialogue social entre partenaires responsables et conclure un accord pour les quelque 19.700 fonctionnaires et 9.150 employés de l'État. L'accord garantira le maintien d'un bon climat social au sein de la Fonction publique et nous permettra de travailler de façon sereine en vue de traverser cette crise et pour préparer au mieux les défis qui nous attendent.»