Gi professionell Chauffeuren aus dem Centre Commun vun der Sécurité sociale erausgehäit? Déi Fro stellt den LCGB e Freideg an engem Communiqué.

D’Gewerkschaft erkläert, datt eng ganz Rei Frontalieren aus dem Secteur vun de Chauffeuren e Bréif kritt hätten, an deenen hir Affiliatioun bei der Sécurité Sociale "invalidéiert" gëtt.

D'Ursaach wier, datt Employeuren dacks den Delai net anhalen, fir laut europäesche Reegelen de Lieu de Residence vun Employéen, déi an 2 Länner aktiv sinn, matzedeelen.

Den LCGB seet, op kee Fall dierfen d’Salariéen Affer vun europäesche Reegele sinn, a Salariéeë sollen affiliéiert bleiwen, bis hir Situatioun gekläert ass. D’Gewerkschaft wëll beim Sozialminister intervenéieren, heescht et weider.