Dëst hat d'Bauerenzentral dem Ministère op enger Pressekonferenz virgeworf. Thema war d'Erschléisse vun enger neier Aktivitéitszon um Éilerenger Schlaken.

De Ministère deelt an engem Communiqué mat, datt een de staatlechen Terrain, deen effektiv u Bauere verpacht war, géif brauchen, fir hei engersäits e Remblai technique duerchzeféieren, fir de Bierg aus Schlaken ze stäipen, an anerersäits fir wierksamen Aarteschutz, no europäescher Legislatioun, kënnen ëmzesetzen.

D'Schreiwes vum Ëmweltministère

Reaktioun vum Ëmweltministère :

Et handelt sech beim Projet em préparéierend Viiraabréchten am Kader vun der Erschléissung vun enger neier Aktivitéitszone am Éilerénger Schlakentipp („Crassier Ehlerange“). Op deene genannte 5 Hektar Land tëscht der Velospist an dem nördleche Schlakewall vum Crassier Ehlerange ass engersäits ee Remblai technique duerchgefouert gi fir de Schlakewall ze stäipen, an anerersäits ass dovunner profitéiert gi fir d’Ëmsetzung vu virgezunnene Moossnahme fir seelen a bedroten Déierenaarten di momentan am Crassier liewen (sougenannten CEF-Mesuren), an dëst op engem staatlechen Terrain. Dës CEF-Mesure si noutwendeg, fir déi geschütze Vullenart vun der Bëschléierchen (deu: Heidelerche) ze erhalen, déi niewendrun um Site vum Crassier identifizéiert gouff a mat 3 Koppele virkënnt. Iwwregens gëtt net de ganze Schlakentipp verbaut; et si ganz Beräicher innerhalb vum Schlakentipp déi och weiderhin naturnoh solle beloosse bleiwen an och de ganze Beréng ronderëm sollt vun Ufank un agegringt ginn. Besote Fläeche gehéieren do dozou.

Wat ass dat fir en Terrain?

Den ursprünglechen an effektiv bis viru kuerzem landwirtschaftlech genotzten Terrain - deen iwwergangsweis un den Här Feyder verpacht ginn wor - loung tëscht dem Schlakewall an der Baamrei vun der Velospist. Allerdings war am Kader vum Erschléisse vum der neier Aktivitéitszone am Éilerénger Schlakentipp souwisou ee Remblai technique iwwert déi landwirtschaftlech Fläeche geplangt fir de Schlakewall nördlech ze stäipen an och anzegringen. Et handelt sech em e staatlechen Terrain deen am Kader vun der Erschléissung vun der Aktivitéitszone mat erworbe ginn ass, justement fir engersäits de Remblai technique duerchzeféieren, anerersäits op deene Fläechen dovunner ze profitéiere fir déi Aktivitéitszone anzegringen a schlussendlech och fir Moossnahme fir déi seelen a bedroten Déierenaarten duerchzeféieren. De But vun dëse Mesuren ass also an éischter Linn net d’Zerstéierung vu wertvollem Akerland, mee eng Erschléissung vun enger neier Aktivitéitszone gekoppelt un d’Ëmsetzung vu wierksamem Arteschutz op engem Remblai technique vum Stat.  

Vielfalt vum Liewen erhalen

Geschützten Déierenarten hunn iwwerall dee selwechte legale Wäert, ganz egal wou si virkommen. Ob dat an engem Naturbësch oder op enger aler Industrie-Friche ass, spillt dobäi keng Roll: se ënnerleien dem europäeschen Aarteschutz an se emzebréngen, hier Näschter ze zerstéieren oder hir Revéier ze dégradéieren ass verbueden. D’mënschlech Aktivitéit huet nei Landschaften a Liewensraim geschaff, déi, wa se da mol e bëssen der Natur iwwerlooss ginn, zum Deel nei Déieren- a Planzenarten opkomme loossen. Wann dës bis etabléiert sinn, gehéieren si zur Artevielfalt vu Lëtzebuerg. D’Bëschléierchen ass esou eng europäesch integral geschützte Vullenart. Si brauch e sandegt oder stengescht a kargt Areal fir ze liewen, esou, wéi de Crassier et gebueden huet. Fir deen Deel, deen duerch déi nei Aktivitéitszon verluer geet, gouff elo e neit Juegdgebitt fir d’Bëschléierche geschaaf.

Iwwregens kommen um Éilerénger Schlakentipp 3 Koppele vun der Bëschléierche vir; dat si ronn 10% vun der nationaler Populatioun. Mir hunn hei also eng besonnesch national Responsabilitéit fir dëss Aart.

Wat sinn CEF-Mesuren?

Continuous-Ecological-Functionality Measures – oder kuerz CEF – baséieren op der europäescher Legislatioun a suergen dofir, datt d’Méiglechkeet besteet d’Déieren mat hiren Habitater ëmzesiddelen, ier de Bagger rullt. Fir datt dat klappt, musse fir geschützten Déierenarten, déi op dem Terrain vun engem Bauprojet identifizéiert ginn, sou nei Liewensraim an direkter Noperschaft geschafe ginn; an deem heite Fall ass dëst um Terrain zu Éileréng direkt nieft dem Crassier erfollegräich ëmgesat ginn. D’Bëschléierchen huet noweislech den nei geschaaffenen Liewensraum ugeholl.

Sinn CEF-Mesuren och Kompensatiounsmesuren?

Jo, et ass eng Zocht virgezunnen „Kompensatiounsmoossnahm“. Mee CEF-Mesuren fir d’Erhale vun den Déieren-Habitater sinn ze ënnerscheeden vun de normale Kompensatiouns-Mesuren, déi d’Zerstéiere vu Biotope betrëffen (Beem, Hecken etc.). Bei enger Biotopzerstéierung geet et duer, eng Taxe de remboursement ze bezuelen. Mat dëse Suen kompenséiert dann de Staat déi zerstéiert ökologesch Substanz fir de Promoteur an engem sougenannte Flächepool.

Bei den CEF-Mesuren geet et net duer, ze bezuelen. Hei muss d’Kontinuitéit um Site (oder an der direkter Noperschaft) vun der Déierenart gesëchert sinn, fir datt de Projet ka starten. Duerch béid Kompensatiouns-Efforten gëtt garantéiert, dass mir net Bauprojet fir Bauprojet eis Natur an eis natierlech Vielfalt verléieren.