Viru ronn 20 Joer hunn déi Responsabel vun der Gemeng Noumer decidéiert, hiert eegent Drénkwaasser opzefänken.

D'Zil war et, fir kee Waasser misse bei engem Syndikat ze kafen. Doropshi goufen nei Waasserleitungen tëscht den Dierfer geluecht, mat Noumer als Zentral-Plaz.

Den Ament lafen Aarbechten un enger Quell, fir datt och weider d'Qualitéit vum Drénkwaasser garantéiert ass. Eng ronn 60 Quelle ginn et am Mëllerdall, déi d’Drénkwaasserversuergung garantéieren.

Explikatioune vum Rachel Krier vum Naturpark Mëllerdall: D'Gemengen am Geopark Mëllerdall si gréisstendeels autark oder autonom wat d'Drénkwaasserversuergung ugeet. Dat heescht d'Gemengen hunn u sech all hir eege Quellen a Buerungen, wou si eben d'Waasser notzen, fir eben hir Bierger ze versuergen. Dat heescht et ass immens wichteg och fir d'Gemengen, datt si eben op dës Ressourcë gutt oppassen, déi si eben hunn. Dat heescht, datt si déi am Stand halen, sanéieren, wann et si muss, oder eben och iwwert d'Drénkwaasserschutzzonen, déi elo ausgewise goufen, op d'Drénkwaasser mussen oppassen. D'Leit sollen am Summer op een anstännege Waasserverbrauch oppassen. Dat heescht, datt een einfach oppasst - ech muss elo net all Woch mäin Auto wäschen, ech loosse meng Spullmaschinn, meng Wäschmaschinn just lafen, wa se voll ass. Déi kleng Gesten eben, déi scho relativ vill ausmaache kënnen, well eben am Summer de Verbrauch am héchsten ass.                  

Extrait Rachel Krier

D'Gemeng Noumer, zu där ënnert anerem och Kruuchten a Schrondweiler dozougehéieren, zielt eng 1.430 Awunner. Si verbrauche ronn 12.500 Fudder Waasser/Mount. Wéinst dem Camping klëmmt am Summer de Verbrauch op 15.000 Fudder/Mount. D'Gemeng Noumer huet 4 Quellen aus där si hiert eegent Drénkwaasser zaapt.