Et ass eng Oas matten an der Stad: e Märeler Park. Op enger Surface vu 6 Hektar gëtt et hei Amusement fir Kleng a Grouss.

D'Inte genéissen d'Sonn beim Waasser an d'Butzen hunn hire Spaass op der Spillplaz. Zanter den 80er Jore gëtt et dës Plaz am Park.

Ob Eltere mat hire Kanner, Crèchen oder Schoulklassen. Jidderee fënnt hei säi Gléck. D'Spillplaz ass an d'Jore komm an et besti Pläng, dës vu Grond op ze renovéieren.

Et gëtt eng inklusiv Spillplaz. An anere Wieder barrièrefräi. De Gros vun de Spiller wäert aus Holz sinn. Nieft Wiss a Sand brauch et nach e Material, op deem d'Kanner sech net wéidinn, falls se emol falen. Den natierleche Charakter vum Site soll allerdéngs erhale bleiwen.

Eng Biergerinformatioun gouf organiséiert. Déi Responsabel hunn eng 90 Propose vu Famillje mat Kanner kritt, wéi d'Spillplaz spéider kéint ausgesinn. Am Hierscht dëst Joer sollen déi definitiv Pläng vun der neier Spillplaz virleien.

3,8 Milliounen Euro léisst sech d'Stad Lëtzebuerg dësen neie Projet kaschten.