Den 1. Wee zu Lëtzebuerg, deen engem hëllefe soll, zu sech selwer ze fannen, gouf virum Mënsbecher Schlass ageweit.

9 Statioune solle Grouss an Al erméiglechen, d'Sënner an d'Emotioune besser ze deiten an ze schäerfen. D'Meditatioun wärend den Übunge sollen dozou bäidroen, seng ënnerlech Rou ze fannen.

Aweiung Achtsamkeitspfad / Nina Schagen

Sech Zäit fir sech sëlwer huelen, seng Gefiller akzeptéieren a sech op déi positiv Saachen am Liewe konzentréieren, e Gedanken, deen déi kleng heiansdo besser versti wéi sou munch Erwuessenen.

Am Zenter fir sozio-emotional Entwécklung këmmert ee sech ëm Kanner, déi ee méi héije Fuerderungsbesoin am sozialen an emotionale Beräich hunn. D'Diane Duhr, d'Directrice vum Zenter, huet eis erkläert, firwat et eigentlech esou wichteg ass, sech senger selwer am Moment bewosst ze sinn.

Mir sinn dann op enger Plaz, ma eise Geescht ass da vläicht nach an der Vergaangenheet, deen iwwerleet nach iwwer Erliefnisser, déi geschitt sinn. Oder en ass am Gaang ze plangen, wat an der Zukunft kënnt. Et ass awer wichteg, datt een och mam Geescht am Moment ass, well da kann een de Moment richteg genéissen, déi flott Momenter.

Duerch aner Projeten an de Schoulen, wou déi ënnerlech Balance trainéiert gëtt, hätt ee well eng ganz Rei positiv Erfarunge gemaach, esou d'Diane Duhr.

Mir mierken och, datt d'Kanner méi frëndlech ginn, datt se ënnerteneen op eemol aneschters verhalen. Also si gi méi roueg, si léieren hir Gefiller och besser kennen, si kënne se och besser beschreiwen. A si mierken, wa se nervös ginn.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet erkläert, dass zemools a Covid-Zäiten opgefall wier, dass e Besoin do ass, de Kanner ze hëllefen, aus hirer Onrou erauszekommen.

Mir hu gesinn, datt et ville Jonken a Kanner net gutt gaangen ass am Covid, well se einfach hir Normalitéit verluer hunn, hir sozial Kontakter verluer hunn. Si konnten net Kand sinn, si konnten net richteg jonk sinn. An dunn ass d'Iddi jo opkomm, fir ze soen, dat wat mer elo eigentlech misste maachen, wier Achtsamkeet trainéieren.

Et wier wichteg an dëser stresseger Zäit an där d'Kanner dacks d'Vitess vun den Elteren iwwerhuelen, hinnen d'Méiglechkeet ze bidden, Distanz ze kréien.

Kanner mussen och d'Chance hunn, hir Emotiounen selwer z'erkennen, ze verstoen, an och deenen aneren hir Emotiounen ze verstoen. An se dann och ze kontrolléieren. Et sinn dacks d'Kanner, déi hir Emotiounen net richteg maitriséiert kréien, se net richteg verstinn.

Leider huet een net ëmmer esou e flotten Entourage wéi zu Mënsbech beim Schlass, ma meditéiere kann een iwwerall. Sou wëll een an Zukunft méi intensiv op d'Problematik vun "zu sech selwer fannen" agoen.

An do wëlle mer méi Formatiounen ubidden, fir Enseignanten an Educateuren. An eben net nëmmen, datt se dat mat de Kanner maachen, mä och fir sech selwer. [...] Fir och do heiansdo sech op dat Wesentlecht ze konzentréieren a sech selwer nees ze stäerken.

Mam Handy kann een e QR-Code scannen a sech da vun Audio-Dateie féiere loossen. De Wee ass selbstverständlech och fir Mënsche mat ageschränkter Mobilitéit oder engem visuellen Handicap zougänglech.

De Pad gouf a Kooperatioun mam Jugendministère, de Bâtiments Publics a mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Schëtter gebaut.

Schreiwes vum Educatiounsmnistère

Claude Meisch a inauguré le premier sentier de pleine conscience au Luxembourg (19.07.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

 

Le 19 juillet 2021, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a ouvert le parcours de pleine conscience Achtsamkeitspfad, conçu et créé par leCentre pour le développement socio-émotionnel (CDSE). Il s’agit du premier en son genre au Grand-Duché.

La pleine conscience, une pratique renforçant l’équilibre psychique

Le CDSE est le centre de compétences en psychopédagogie spécialisée qui prend en charge et soutient les enfants et les jeunes ayant des besoins spécifiques dans le domaine socio-émotionnel. C’est dans l’accomplissement de sa mission que son équipe a constaté que, grâce à la pratique quotidienne de la pleine conscience, les élèves deviennent plus empathiques, plus aptes à percevoir, interpréter et contrôler leurs émotions. Ils regagnent un certain équilibre socio-émotionnel, développent des interactions plus harmonieuses avec leurs camarades de classe, se concentrent plus aisément.

La pleine conscience ou méditation de pleine conscience, mindfulness en anglais, consiste à entraîner son esprit à se concentrer sur le moment présent, en se focalisant sur ses sensations, sa respiration, un point de son corps, un mouvement, ses émotions, ses pensées, sans émettre de jugement de valeur.

Après la COVID-19, un parcours vers plus de bien-être

Cette pratique simple gagne de plus en plus d’adeptes et fait ses preuves dans les écoles.

En créant un parcours de pleine conscience, le CDSE a souhaité faciliter l’accès aux bienfaits de cette approche et en faire bénéficier le plus grand nombre.

Aux yeux du ministre Claude Meisch, «ce sentier concrétise l’une des missions principales du CDSE: la sensibilisation aux compétences émotionnelles et au bien-être. Or le bien-être des enfants et des jeunes a été bien éprouvé par les mois de crise sanitaire que nous venons de traverser. Certains ont souffert de l’isolement ou ont dû se confronter au sentiment d’insécurité sur une longue période. Ce parcours dans ce lieu enchanteur arrive au bon moment! Je ne peux que féliciter le CDSE de cette initiative et remercier la commune de Schuttrange pour son soutien».

Un chemin accessible à tous

Tout un chacun peut se rendre, seul, en famille ou en groupe, dans le parc du château de Munsbach où est installé le CDSE et y découvrir à son rythme et à sa façon, le sentier.

Le parcours se déploie en plein air, sur neuf stations, chacune invitant à vivre un moment de pleine conscience.

Des panneaux d’informations avec QR codes menant aux fichiers audios numériques, tous en quatre langues (luxembourgeois, français, allemand, anglais), guident le visiteur d’une étape à la suivante, pour une déambulation qui peut s’étendre sur 60 à 90 minutes.

L’inclusion est au cœur de la vocation des centres de compétences. Les personnes malvoyantes peuvent s’orienter tout au long de leur cheminement en toute autonomie grâce à un audioguide adapté (pour l’instant en luxembourgeois seulement). Le parcours est également accessible aux personnes à mobilité réduite.