Zu Randschelt, engem klengen Duerf an der Gemeng Wal, wäert viraussiichtlech alles beim Ale bleiwen.

Et goung ëm d'Zukunft vum Musée Thillenvogtei, wouvunner déi aktuell Besëtzer dës protegéiert historesch Gebailechkeete wëlle verkafen an duerfir mat der Gemeng verhandelen.

Wat d'Uertschaft selwer ugeet, sou ass dës am PAG vun der Gemeng Wal als "zone de protection du site" klasséiert. Dëst bréngt mat sech, datt d'Terrainen zu Randschelt an der Zone verte sinn an do net dierf gebaut ginn. Et handelt sech deemno net ëm e Reklassement vun der Uertschaft, wéi et an der geschriwwener Press geheescht hat.

Dat preziséiert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler.

D'Gemeng Wal wëll awer am neie PAG eng Partie Terrainen als "lotissable" klasséieren, sou datt dës kënnen urbaniséiert ginn. Den Ëmweltministère huet awer heiriwwer en negativen Avis ginn, wëll de Site Randschelt landschaftlech exzeptionell wier.

D'Ministesch preziséiert och, datt net vun hirem Ministère ugestrieft géif ginn, generell am Land Dierfer als Zones vertes ze klasséieren, wa se ewell am PAG als Zone klasséiert ginn, wou ka gebaut ginn. Och géif de Ministère nëmme Suggestioune maachen - déi definitiv Decisioun iwwert e Reklassement misst vum Gemengerot geholl ginn.