Kanner hunn e Recht op Rechter, sou de Kanner- a Jugendminister Claude Meisch. Dofir gouf e Sonndeg am Beetebuerger Park d'Kannerrechtsfest gefeiert.

Tëscht Informatioun an Animatioun huet ee versicht, d'Kanner an hir Elteren fir d'Kannerrechter ze sensibiliséieren.

Mat Reejackett a Präbbeli ekipéiert hunn eng Partie Familljen de Wee op d’Kannerrechtsfest fonnt. Am Virdergrond stoung dëst Joer den Artikel 12 vun de Kannerrechter, also dass all Kand e Recht drop huet, seng Meenung ze soen, wann et vun eppes direkt betraff ass, wéi de  Charel Schmit, Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher erkläert.

Dofir ass et och wichteg, dass d'Kanner bei allen Decisiounen, déi Erwuessener huelen ëm hier Meenung gefrot ginn an dass déi Meenung och zielt, wann Decisiounen vun den Erwuessenen geholl ginn.” 

Op de verschiddene Stänn goufen awer och all aner Kannerrechter thematiséiert. Fir de Kanner dës méi nozebréngen, gouf beim Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher e ganzt Spill entwéckelt, wéi d'Sandra Detampel vum Okaju erkläert.

Do si Geschichten, déi liest ee vir an da muss ee versichen, op Grond vun där Geschichte erauszefannen,  wéi ee Kannerrecht do zoutrëfft. Op déi Manéier fannen d'Kanner dann, eraus wéi eng Kannerrechter et ginn a wéi déi am Alldag ze applizéiere sinn.

Och de Sujet sexuelle Mëssbrauch gouf spilleresch an enger Zaubershow opgegraff. Sou konnten déi Jonk hei léieren, dass et staark ass Nee ze soen a sech doduerch selwer ze schützen. E Recht op Schutz ass nämlech och e Kannerrecht, esou de Claude Meisch.

Mir sinn am Gaangen en neit Gesetz fir de Jugendschutz auszeschaffen, well mir mat dem aktuellen Gesetz eigentlech net méi zefridde sinn an och mierken, dass do an eenzele Punkten de Kannerrechter an och der Konventioun net méi sou Rechnung gedroe gëtt, wéi ech mir dat géif wënschen.

Et wier immens wichteg, d’Kannerrechter ëmmer un déi aktuell Generatioun unzepassen. Dozou gehéiert och den Dialog tëscht Kanner an Erwuessenen. Déi Jonk si sech nämlech dacks ganz gutt bewosst, wéi eng Rechter si hunn.

Dass all Kand dierf an d’ Schoul goen.

All Kand huet e Recht ze spillen, Fräiheet ze hunn, Fräizäit, e Recht op Bildung an dass keen Erwuessenen Kanner schloen dierf.

An dat sinn nëmmen e puer vun de méi wéi 40 Kannerrechter.