Déi géifen an dëser Sektioun nämlech feelen, an dat obschonns et e groussen Intressi géif, fir d’Kanner an Scouten ze schécken.

Riets geet hei vun de Scoute vu Neiduerf/Weimeschhaff, mee virun allem vum Kierchbierger Quartier Kiem, dee jo enorm am gaangen ass mat wuessen.

Intresséiert Elteren sollten an eng Reunioun kommen – et waren der um Enn ronn 10 déi eventuell och gewëllt wieren, Scout-Chef ze ginn.

Wann een intresséiert ass, sech fir de Scoutissem an ze setzen, kritt een all Informatiounen op  Kiem.LGS.lu