Am Inneministère gouf der Press en Dënschdeg den neien, definitive Plang fir d’Organisatioun vum Rettungswiese virgestallt.

Bannent 15 Minutte soll iwwerall am Land kënnen Hëllef geleescht ginn – dat ass d'Zil vum PNOS - dem nationalen Organisatiounsplang fir d'Rettungswiesen, deen e leschte Fréideg vum Regierungsrot ugeholl gouf. Konkret ginn dofir 300 nei Plaze geschaaft.

Den nationalen Organisatiounsplang fir d'Rettungswiesen

Den neien, nationale Plang ass eng Qualitéitsgarantie, esou d’Inneministesch Taina Bofferding. De PNOS soll fir méi Visibilitéit vun den Hëllefsdéngschter um Terrain an eng besser Organisatioun vum Equipement, Rekrutement a Formatioune suergen.

Et gëllt och zu jiddwer Ament kënnen op aussergewéinlech Situatiounen oder Katastrophefäll ze reagéieren an anzegräifen. Et ass e Fakt, datt wann d'Populatioun zu Lëtzebuerg all Joer ëm iwwer 2% wiisst, datt dann och d'Asätz vum CGDIS an d'Luucht ginn an dofir och méi Leit, méi Material a méi Infrastrukture gebrauch ginn.“

Eng Evolutioun déi d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, déi och Presidentin vum Conseil d'Administration vum CGDIS ass, an de leschte Joren observéiert huet.

2011 hunn an der Administratioun vun den Hëllefsdéngschter 85 Leit geschafft a mir als Stad Lëtzebuerg haten 188 Beruffspompjeeën. Haut schaffe beim CGDIS 800 Leit an dovu 600 Beruffspompjeeën.“

D’Contributioune vun de Gemengen a vum Staat ginn ëm 10 Prozent d'Joer erop. Heescht 40 Millioune bis 2025. E Betrag, deen de Gemengen awer net ze déif an de Portmonni dierft gräifen, esou d'Inneministesch.

D'Ausgabe vun de Gemengen un de CGDIS variéieren tëscht 0,66% bis 1,33%. Heescht Ronn 1% vun den ordinären Depense vun de Gemenge gi geholl, fir Liewen ze retten.“

Méi Suen heescht ënner anerem méi Personal. Eng 300 Persoune sollen an de verschiddene Beräicher vum CGDIS agestallt ginn, esou de Paul Schroeder, Direkter vum CGDIS. Dat si 50 Beruffspompjee an 8 Offizéier d'Joer. De Rescht ass administratiivt an technescht Personal.

Bis 2025 wäerte mer et mat deem Personal, wat elo nach dobäi kënnt, a mat der Hëllef vun de Fräiwëllege fäerdeg bréngen, déi 37 Ambulanzen, déi mer am Land hunn, 24/7 kënnen ze besetzen.“

D'nächst Joer solle mat enger neier Campagne néi Fräiwëlleger fir de CGDIS gesicht ginn. Aktuell sinn dat eng 3.800 Benevollen. Eng Ronn 4.000 sinn d'Zill. Den neie Plan d'Action hätt net als Zil, de CGDIS komplett ze professionaliséieren.

Vun 100 Asazzenteren déi mer hunn, schafft bei 20 ganz oder zum Deel haaptberufflecht Personal. Do hu mer schonn e Ratio vun 20-80. Déi aner 80 Asazzentere schaffe réng mat Fräiwëllegen. Wa mer dat enkt Netz tëscht den Asazzentere wëllen aktiv behalen, da kënnen a wëlle mer de Volontariat net ignoréieren.“

De PNOS gouf am Mäerz vun dësem Joer de Gemengen an dem Syvicol, de Syndikat vun de Gemengen a Stied, presentéiert. 67 Avise koumen eran, eng Rëtsch Gemengen hu sech fir eng méi prezis Käschtenoplëschtung ausgeschwat. Op Nofro hin gëtt elo och de Congé sapeur fir Persounen am ëffentlech Secteur agefouert.

Iwwerdeems gëtt et ëm den neie Site fir de CGDIS um Fridhaff ëmmer méi konkret. D‘Siten zu Ettelbréck an Diekrech géifen net méi den Ufuerderungen entspriechen, heescht et vum Direkter Paul Schroeder. Zesumme mat engem interministeriellen Aarbechtsgrupp géif ee sech op ee prezisen Terrain fokusséieren.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Pour atteindre l'objectif du PNOS de venir en aide endéans 15 minutes à travers tout le pays, 300 nouveaux postes seront créés auprès du CGDIS (26.10.2021)

Communiqué par : ministère de l'Intérieur

«Le PNOS constitue le programme directeur en matière de sécurité civile qui définit les orientations fondamentales en matière de couverture opérationnelle et territoriale. Il s'agit d'un gage de qualité pour un pays plus résilient qui donne au CGDIS les moyens nécessaires et appropriés pour atteindre l'objectif principal du PNOS: offrir à la population une arrivée des secours dans les 15 minutes en cas d'urgence!»
Six jours après son adoption par le Conseil de gouvernement, le PNOS définitif a été présenté ce matin par la ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse commune avec les représentants du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Le PNOS, tout en confirmant que la réforme des services de secours a été une nécessité, donne de la visibilité aux ambitions du CGDIS, justifie son organisation et conduit à la réalisation des plans d'équipement, de recrutement, de formation et d'implantation des infrastructures nécessaires. Pour y arriver, il est indispensable que le CGDIS soit doté des ressources humaines et financières suffisantes. La hausse annuelle des contributions des communes et de l'État engendrera la création, d'ici 2025, de 300 nouveaux postes auprès du CGDIS.

Le PNOS tient compte des observations tirées des 67 avis de communes et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), dont certains avaient trait à un manque de prévisibilité des dépenses, à la nécessité de la reconnaissance des volontaires et à une évaluation régulière des objectifs du PNOS. En outre, le ministère va suivre la revendication des communes et du Syvicol d'introduire le congé sapeur dans le secteur public.
La ministre rappelle qu'une telle ambition ne peut être atteinte qu'avec une mise en commun des efforts et un investissement nécessaire dans et pour la sécurité civile.
________________________________________
Um das Ziel des PNOS zu erreichen, landesweit innerhalb von 15 Minuten Hilfe zu leisten, werden 300 neue Stellen beim CGDIS geschaffen

„Der PNOS ist der Masterplan für den Katastrophenschutz, der die grundlegenden Leitlinien für die operative und territoriale Abdeckung festlegt. Es handelt sich um eine Qualitätsgarantie für ein widerstandsfähigeres Land, die dem CGDIS die notwendigen und geeigneten Mittel an die Hand gibt, um das Hauptziel des PNOS zu erreichen: der Bevölkerung im Notfall innerhalb von 15 Minuten Hilfe anzubieten!"
Sechs Tage nach seiner Verabschiedung durch den Ministerrat wurde der endgültige PNOS heute Morgen von der Ministerin für Inneres auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) vorgestellt.

Der PNOS bestätigt die Notwendigkeit der Reform der Rettungsdienste, macht die Ambitionen des CGDIS sichtbar, rechtfertigt seine Organisation und führt zur Realisierung der notwendigen Ausrüstungs-, Einstellungs-, Ausbildungs- und Infrastrukturpläne. Um dies zu erreichen, muss das CGDIS mit ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Die jährliche Erhöhung der Beiträge der Gemeinden und des Staates wird bis 2025 zur Schaffung von 300 neuen Stellen beim CGDIS führen.

Der PNOS berücksichtigt die Anmerkungen aus 67 Stellungnahmen der Gemeinden und des Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), von denen sich einige auf die mangelnde Vorhersehbarkeit der Ausgaben, die Notwendigkeit der Anerkennung von Freiwilligen und eine regelmäßige Bewertung der Ziele des PNOS bezogen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Forderung der Gemeinden und des Syvicol nachkommen, den „Congé sapeur" im öffentlichen Dienst einzuführen.

Die Ministerin erinnerte daran, dass ein solches Ziel nur durch gemeinsame Anstrengungen und die notwendigen Investitionen in und für den Katastrophenschutz erreicht werden kann.

________________________________________
Fir d'Zil vum PNOS z'erreechen, fir iwwerall am Land bannent 15 Minutten Hëllef ze leeschten, ginn 300 nei Plaze beim CGDIS geschafen

„De PNOS stellt de roude Fuedem a Saachen zivil Sécherheet duer, deen déi grondleeënd Orientatiounen a puncto operationell an territorial Ofdeckung definéiert. Et ass eng Qualitéitsgarantie fir méi e widderstandsfäegt Land a gëtt dem CGDIS déi néideg a gëeegent Moyenen, fir d'Haaptzil vum PNOS z'erreechen: der Populatioun am Noutfall bannent 15 Minutten Hëllef zoukommen ze loossen!"

6 Deeg, nodeems en am Ministerrot ugeholl gouf, ass den definitive PNOS de Moie vun der Inneministesch virgestallt ginn, dat op enger gemeinsamer Pressekonferenz mat Vertrieder vum Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

De PNOS, deen ënnersträicht, dass d'Reform vun den Hëllefsdingschter noutwendeg war, gëtt den Ambitioune vum CGDIS eng Visibilitéit, justifizéiert séng Organisatioun a féiert zur Realisatioun vun den Équipements-, Recrutements-, Formatiouns- an Néierloossungspläng vun den néidegen Infrastrukturen. Fir dohin ze kommen, ass et onëmgänglech, dass de CGDIS déi entspriechend personell a finanziell Ressourcë kritt. D'jäerlech Erhéijung vun der Contributioun vun de Gemengen a vum Stat wäert dann och bis 2025 zum Schafe vun 300 neie Plaze beim CGDIS féieren.
De PNOS dréit den Observatiounen aus 67 Avie vu Gemengen a vum Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) Rechnung, vun deenen der e puer op e Manktem u Prévisibilitéit vun den Ausgaben, op d'Noutwendegkeet vum Oprechterhale vum Volontariat an op eng regelméisseg Évaluatioun vun den Objektiver vum PNOS agoungen. Donieft kënnt de Ministère der Fuerderung vun de Gemengen a vum Syvicol no engem „Congé sapeur" am öffentleche Secteur no.

D'Ministesch huet drun erënnert, dass sou eng Ambitioun nëmme kann erreecht ginn, wann d'Efforen zesumme geluegt ginn an et zu deenen néidegen Investissementer an a fir d'zivil Sécherheet kënnt.