D’Recette bei der Gesondheetskeess klammen dëst Joer ëm 4,9%, also e Stéck manner wéi d’Depensen, déi ëm 6,9% eropginn.

D'Gesondheetskeess wäert dëst an och nees d'nächst Joer mat engem Defizit ofschléissen, dës Prognoes kruten d'Sozialpartner gëschter bei der Hierschtquadripartite vum Finanzminister a vum Sozialminister presentéiert. D'Covidmesure wéi Congé pour raisons familiale hunn d'CNS 2020 370 Milliounen Euro kascht, 2021 rechent ee mat 60 Milliounen. D'nächst Joer wäerten d'Reserven op 790 Milliounen Euro, respektiv 20,8 Prozent vun den Depensen erofgoen... et wier nach keng Zäit fir Panik, ma et misst een oppassen, esou de Fazit gëschter zu Munneref.

Et wier e Problem, deen ee strukturell misst upaken, sou de Sozialminister Romain Schneider: "An dofir war meng Virlag och déi, datt een d'nächst Kéier soll iwwert  e Pluriannuelle Budget iwwer 2022 eraus goen, vläicht bis 25 mol kucken, wou steiere mer do hin, fir datt mer d'Zäit hunn deem entgéint ze wierken."

Entgéintwierke kéint een zum Beispill iwwert d'Kotisatiounen, awer och iwwert nei Recetten: "Sief dat bei Betriber, déi extrem Beneficer maachen, kann ee kucken, mee alles dat si Pisten, déi een opgezeechent huet, wou een en Debat muss driwwer féieren."

Et misst ee kucke Verschwendunge bei den Depensen z'evitéieren, sot sengersäits de Carlos Pereira vum OGBL: "Dass een och probéiert aner Duebel Payementer, Tripel Payementer, wéi zum Beispill, dass een 3-4 mol déi selwecht Analyse muss maachen, wou een hautdesdaags mat der Digitalisatioun higoe kann an déi Situatioune verbessere kann, iwwert den DSP (Dossier soins partagé) an aner Saachen, wou een effektiv sou Saache vermeide kann."

Fir den LCGB da misst ee kucken, wéi eng Ausgaben anescht kéinte finanzéiert ginn, sou de Christophe Knebeler: "Mir hunn eng Iddi, dat ass de Preventiounsfong, dee soll geschaaft ginn, wou dann éischter iwwert de Staat Preventiounsmesure bezuelt ginn wéi iwwert d'CNS. Eng aner Diskussioun, déi mer als LCGB an d'Spill bruecht haten, dat war fir iwwert e Fonds maladies rares nozedenken."

Vu Patronatssäit huet et iwwerdeems geheescht, et misst ee virsiichteg si bei neie Prestatiounen a bei Adaptatiounen an de Payen - de Jean-Paul Olinger vun der UEL: "Et ass ebe sou, dass Carrièresadaptatiounen a Salaireserhéijungen zanter 2018 plus Prestatiounen, déi an d'Luucht gaange sinn awer elo ufänken un de Reserve vun der CNS ze knabberen."

Weidert Thema op der Quadripartite waren d'Prestatioune bei den Zänn, hei stinn d'Remboursementer fir Implantater a Wäiss Plëmb als nächst un - an den Ae vun de Gewerkschafte geet et net séier genuch virun, de Christophe Knebeler (LCGB):"D'Zänn - 5 Joer schwätze mer schonn driwwer, mir sinn nach ëmmer am Gaangen ze diskutéieren, d'Osteopathie, zanter 17/18 gëtt gesot et gi Remboursementer gemaach an dass bis haut näischt komm, d'Psychotherapie gëtt elo gesot am Januar - zimmlech onrealistesch als Kalenner, wann ee weess wéi d'Diskussiounen am Moment lafen, well awer nach vill technesch Detailer do opstinn."

Kritik gouf et vun de Gewerkschaften och iwwert de Gesondheetsdësch - et géing ee sech seriö Froen iwwert d'Methodologie stellen, sot de Pitt Bach vum OGBL: "De Gesondheetsdësch ass kreéiert ginn als Aarbechtsgruppen zu verschiddene Sujeten, elo stelle mer fest, datt mer zu all Sujet eng Kéier konnte Stellung huelen ouni dass eng reell Diskussioun stattfonnt huet, ouni dass e Retour kënnt, bei deenen enge Sujete gi schonn Decisioune geholl, bei deenen anere fanne mer elo raus, datt et nach Sous-gruppe ginn, wou mir oder verschidden Acteuren net invitéiert ginn."

De Sozialminister Romain Schneider wollt déi Kritik net sou stoe loossen - trotz Pandemie wier ee gutt viru komm: "Sécher war dat e Frein, datt een net dacks genuch konnt zesumme kommen, dat ass richteg, mir hunn et awer fäerdeg bruecht 19 Projeten z'identifizéieren, auszeschaffen, wou en Deel dovunner elo schonn ëmgesat ginn an ech menge sécher hätt deen Dialog nach méi kënne sinn, mee ech muss awer och soen, datt d'Begebenheeten déi waren, datt mer dat optimaalt draus gemaach hunn an ech mengen datt een dat eigentlech ze kuerz gesäit, well ech mengen awer den Dialog war do, et ass reegelméisseg op Dossieren Austausch an et kënnt ee konkret virun op Dossieren, dat gesi mer jo an dat spiert een och."

Schreiwes vun der Regierung

Comité quadripartite : état des lieux de la situation financière de l'assurance maladie-maternité (27.11.2021)
Communiqué par : ministère de la Sécurité sociale

Sous la présidence de Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, en étroite collaboration avec Pierre Gramegna, ministre des Finances, et le ministère de la Santé, le comité quadripartite s'est réuni ce mercredi 27 octobre 2021 au domaine thermal à Mondorf-les-Bains.

Le comité quadripartite a tout d'abord examiné la situation financière de l'assurance maladie-maternité, y compris la participation financière de l'État pour les mesures prises en charge par l'assurance maladie-maternité. Par la suite, les prévisions financières pour les années 2021 et 2022 ont été présentées.

Le comité quadripartite a également fait le point sur les améliorations de la prise en charge en médecine dentaire ainsi que les avancements des projets du Gesondheetsdësch. Dans ce contexte, le ministre Romain Schneider a annoncé une réunion avec les acteurs du Gesondheetsdësch en février 2022.

Participation de l'État au financement des mesures liées à la crise sanitaire Covid-19

La prise en charge par l'assurance maladie-maternité de certaines mesures pour limiter la propagation du coronavirus « COVID-19 » a eu un impact conséquent sur le budget de l'assurance maladie-maternité. Pour les mesures dépassant l'objet d'une assurance maladie-maternité, le ministre de la Sécurité sociale et le ministre des Finances s'étaient engagés à proposer un financement intégral de ces mesures par l'État.

Pour rappel, la loi spéciale du 15 décembre 2020 a fixé la participation de l'État à un montant global de 386 millions d'euros à répartir sur 4 exercices budgétaires (200 millions d'euros en 2020, puis 62 millions d'euros par an pour 2021 à 2023) pour compenser certaines mesures liées à la crise sanitaire COVID-19 et prises en charge par l'assurance maladie-maternité.

Lors du comité de quadripartie, le ministre de la Sécurité sociale a présenté l'état des lieux financier de ces mesures. Ainsi pour les années 2020 et 2021:

Le coût du congé pour raisons familiales élargi se chiffre à 298 millions euros (initialement estimé en 2020 à 250 millions d'euros);
La prise en charge de l'indemnité pécuniaire de maladie par l'assurance maladie-maternité à partir du 1er jour d'incapacité de travail pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 s'élève à 132 millions d'euros (mesure limité à 2020 et initialement estimé à 149 millions d'euros);
Le congé pour soutien familial, nouvellement introduit, a atteint 500.000 euros (initialement estimé à 1 million d'euros).

« Les réserves financières au niveau de l'assurance maladie-maternité, qui ont pu être réalisées ces dernières années grâce à une gestion prudente, ont permis de répondre rapidement à une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle. Dans ce contexte, l'Etat a pris en charge l'entièreté des coûts des mesures qui dépassent l'objet de l'assurance maladie-maternité mais qui étaient nécessaires pour soutenir les assurés pour faire face à cette crise sanitaire. Un état des lieux financer plus définitif sera fait une fois que la situation de la crise sanitaire sera surmontée, afin d'évaluer si une nouvelle dotation de l'Etat est nécessaire.

Je tiens à remercier le ministre des Finances et les différents services pour leur approche constructive tout au long de cette période » a souligné Romain Schneider.

Situation financière de l'assurance maladie-maternité

Sur base des dernières estimations, et avec la participation financière de l'Etat aux mesures liées à la crise sanitaire Covid-19 à hauteur de 386 millions d'euros, la situation financière de l'assurance maladie-maternité dégage un résultat opérationnel négatif de 100,8 millions d'euros pour l'exercice 2021. L'exercice 2020 s'était soldé par un déficit de 12,4 millions d'euros au niveau des opérations courantes.

Même si le contexte économique, l'évolution de l'emploi et du nombre d'assurés est favorable en 2021, les recettes, qui progressent en 2021 de 4,9 %, ne peuvent pas entièrement compenser l'évolution des dépenses de 6,9% en 2021 (les dépenses atteignent 3,6 milliards euros). Etant donné que les recettes ne couvrent plus les dépenses courantes, le solde global cumulé passe de 958,9 millions d'euros en 2020 (25,4% des dépenses courantes) à 858,1 millions d'euros en 2021 (23,5% des dépenses courantes).

Pour l'exercice 2022, les dernières estimations montrent un déséquilibre financier pour les opérations courantes de l'ordre de 68,3 millions d'euros. Le solde global cumulé diminuerait ainsi à 790 millions d'euros, soit 20,8 % des dépenses courantes estimées pour 2022. Néanmoins, la réserve restera au-dessus de la limite de 10 % fixée dans le Code de la sécurité sociale.

Améliorations des prestations de l'assurance maladie-maternité

Comme annoncé lors des dernières quadripartites par le ministre Romain Schneider, des améliorations au niveau de la prise en charge de la médecine dentaire sont en cours d'élaboration.

Ainsi les modalités pratiques du deuxième détartrage ont été flexibilisées afin de permettre à chacun de bénéficier d'un remboursement de 2 séances de détartrage par an.

Le groupe de travail « soins dentaires » continue à travailler sur l'amélioration de la prise en charge des prestations en la matière.