Fir richteg mam Problem Gewalt am Stot ëmgoen ze kënnen, krut d'Personal vum Escher CHEM elo eng speziell Formatioun.

Gewalt geint Fraen / Rep. Sabrina Backes

Gewalt géint Fraen ass dacks net visibel an awer kënnt se an all Altersgruppen a Schichten an der Gesellschaft vir. Dat weisen och d’Zuelen: zejoert goufen et dowéinst eng 950 Police-Interventiounen an et goufen eng 280 Expulsioune wéinst haislecher Gewalt decidéiert. Am Kader vun der „Orange Week“, déi sech géint Gewalt u Meedercher a Fraen asetzt, organiséiert de CHEM speziell Formatioune fir hiert Personal.

E Mëttwoch ass den internationalen Dag, deen d'Gewalt géint Fraen an de Fokus hëlt. Duerch d’Pandemie an de Confinement huet sech d‘Situatioun vu Fraen, déi Gewalt ausgesat sinn, zougespëtzt. De geneeën Ausmooss ass onkloer, well vill Virfäll ginn och net der Police gemellt. Et gëtt also eng héich Donkelziffer. Wéi eng Auswierkung de Confinement op betraffe Fraen hat, erkläert d’Rita Duarte, Resonsable adjointe aus der Psychiatrie vum CHEM: „D’Leit ware confinéiert, also hu missten zesummeliewen. Hir Gewunnechte waren anerer, se konnten net méi eraus goen an e bësse pausen. An dat mécht, datt den Drock vill méi an d’Luucht gaangen ass, bis zur Explosioun an do krute mer och vill ugeruff op eisem Centre de crise, déi et net méi ausgehalen hunn an net méi wousste wouhi mat sech.“

Concernéiert Frae kommen aus allen Altersgruppen a Schichten. Se si vu psychescher a kierperlecher Gewalt betraff. Et ass awer ëmmer nach een Tabuthema.

Dat mécht et ëmmer méi wichteg, datt iwwert de kriddelege Sujet sensibiliséiert gëtt an et keen Tabu bleift. Dat sote sech och d’Responsabel aus dem CHEM a bidde lo eng speziell Formatioun, fir hiert Personal ze sensibiliséieren.

RTL

© Christophe Hochard (RTL)

Dacks traue sech concernéiert Fraen awer net de Probleem unzeschwätzen, well se emotional oder finanziell ofhängeg si vun hire Partner. An der Formatioun léiert d'Personal geziilt, wéi ee concernéiert Frae kann hëllefen. Dat wichtegst ass mol Vertrauen zu de Patientinnen opzebauen.

Do ginn et verschidde Méiglechkeeten, wéi een hëllefe kann... D'Rita Duarte: „A wann dann eng Vertrauensbasis do ass ass, kucke mer, wat braucht der? Wéi kënne mer Iech lo am beschten hëllefen? Wat braucht Der? Braucht Der momentan Distanz a mer kënnen Iech hëllefen, andeems mer Iech lo puer Deeg hospitaliséieren? Oder géif et Iech hëllefen, fir de Kontakt mat eis bäizebehalen an an ambulant Gespréicher ze kommen?“

Wann d’Patientinnen der Hëllef zoustëmmen, kontaktéiert de CHEM zoustänneg Associatiounen, wéi „Pro Familia“ oder de „Foyer sud“. Si kënnen d’Affer da weider betreien.

Den Interessi un der Formatioun ass grouss. Sou hu sech 60 Persounen aus verschiddene Beräicher aus dem Spidol dofir ageschriwwen. Dorënner ass och d‘Infirmière Silvana Antunes: „D’Gewalt ass en Tabuthema a mir sinn eis einfach net bewosst, dass et einfach nach ze vill Gewalt zu Lëtzebuerg an iwwerall an Europa gëtt a voilà, et ass, fir mer wierklech e Bild ze maachen, wéi schlëmm et hei zu Lëtzebuerg ass aktuell“.

Am Kader vun der Orange Week, déi nach bis den 10. Dezember geet, sollen awer och Patienten a Visiteure vum CHEM op de Sujet vun der „Gewalt géint Fraen“ opmierksam gemaach ginn.

Et ass en Thema, dat awer och baussent vun der Orange Week muss Opmierksamkeet kréien a bekämpft gi muss. Wien Zeie vu Gewalt ginn ass oder selwer betraff ass, soll den 113 kontaktéieren, de Site violence.lu consultéieren oder d’Helpline Violence uruffen op der Nummer 2060 1060.

En Donneschdeg gouf am Kader vun der Orange Week um Knuedler an der Stad och eng Chaîne humaine organiséiert. Eng ganz Rei Leit hate sech do getraff a géigesäiteg un der Hand geholl, fir op Gewalt géint Fraen a Meedercher opmierksam ze maachen.

Den offizielle Communiqué

Taina Bofferding dit non à la violence à l’égard des femmes et des filles (24.11.2021)

Communiqué par : ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes

La violence domestique reste une réalité quotidienne au Luxembourg. Elle touche tous les milieux sociaux et toutes les communautés :  les 943 interventions de police et les 278 expulsions en raison de violences domestiques recensées en 2020 en témoignent.

La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes Taina Bofferding n’accepte pas la violence comme fatalité ou comme affaire privée, mais lance un appel à toutes et tous pour prendre leurs responsabilités pour briser le tabou qui entoure le sujet, pour lutter à son encontre, pour transformer les normes sociales préjudiciables et pour renforcer l’engagement sociétal visant l’élimination de toute forme de violence à l’égard des femmes, des hommes, des filles et des garçons.

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre, la ministre se déclare rassurée par la panoplie d’activités qui sont organisées au Luxembourg dans le cadre de l’Orange Week contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Taina Bofferding tient à souligner que « l’engagement de la société doit aller au-delà de ces journées d’activisme pour faire de la lutte contre la violence basée sur le genre une priorité au quotidien : Orangeons le monde pendant 365 jours par an! »

Porté par l’engagement que personne ne devrait souffrir de violences domestiques ou d’attaques sexuelles, verbales et physiques, le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) met en avant une approche multidimensionnelle à plusieurs niveaux : à côté de la prise en charge de victimes et auteurs de violences, les efforts de sensibilisation du grand public sont constamment intensifiés. Outiller toute personne qui subit de la violence, qui a recours à la violence ou qui en est témoin à agir de manière précoce peut en effet contribuer à briser le cycle de la violence.

Le Luxembourg dispose à cette fin non seulement d’un cadre législatif et procédural performant et d’un réseau de services conventionnés, qui assurent une prise en charge professionnelle des victimes, des auteurs et des enfants, mais le gouvernement entend également renforcer les efforts de prévention.

En date du 12 novembre 2021, la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité intérieure ont ainsi présenté la stratégie gouvernementale pour renforcer le dispositif de protection contre la violence domestique au Luxembourg.

« La violence nous concerne toutes et tous, c’est notre responsabilité commune de lutter pour y mettre fin. Je tiens à féliciter nos partenaires de la société civile, du monde des entreprises et les communes pour leur prise de conscience, leurs initiatives respectives et les nombreux projets réalisés en matière de lutte contre la violence. Un grand merci! »   Taina Bofferding

Le MEGA rappelle quelques projets phares réalisées en 2021:

  • la refonte fondamentale du site www.violence.lu une plateforme d’information digitale pour victimes, auteur-e-s, et témoins de violence domestique ;
  • la réalisation de notre « Tutenaktioun » avec les boulangeries Fischer et Jos & Jean-Marie pour sensibiliser le grand public en matière de violence domestique ;
  • le développement de projets innovateurs, tels que le théâtre de prévention (avec l’Ecole du Théâtre), le « Violentomètre » (questionnaire « relation2test » avec la FMPO) ou encore le projet « E Schrëtt géint Gewalt » (avec Inter-Actions) pour sensibiliser et informer le grand public ;
  • la campagne de prévention contre les violences domestiques s’adressant aux auteur(e)s développée par le service Riicht Eraus de la Croix-Rouge luxembourgeoise et
  • la coopération avec le Centre Hospitalier Emile Mayrisch en vue de l’organisation d’une journée de sensibilisation et de formation en matière de violence domestique.

Ce n’est que par de tels partenariats et collaborations avec des personnes de première ligne qu’un accès direct aux victimes de violence ne devient possible et permet de les inciter à agir à un stade précoce et à mettre fin aux spirales de la violence.

La violence fait mal. Il y a de l’aide !